Orijinal Araştırma

Urinary Incontinence Severity, Depression and Anxiety Relation in Osteoporosis Patients

10.4274/tod.galenos.2019.99266

  • Ejder Berk
  • Sema Baykara

Gönderim Tarihi: 31.07.2019 Kabul Tarihi: 10.12.2019 Turk J Osteoporos 2020;26(1):30-36

Amaç:

Osteoporozlu hastalarda üriner inkontinansı (Üİ) şiddeti ile depresyon, anksiyete ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem:

Olguların dual enerji X-ray absorbsiyometre yöntemiyle lomber vertebra ve femur boyun bölgelerinden yapılan kemik mineral yoğunluğu (KMY) ölçüm sonuçlarına göre, KMY değerleri -1 ile -2,5 standart sapma (SS) arasında tespit edilenler osteopeni (n=39); -2,5 SS ve yüksek değerler Osteoporoz (n=37), KMY değerleri -1 SS’den düşük ve herhangi bir hastalık öyküsü olmayanlar kontrol grubu (n=37) olarak değerlendirildi. Tüm katılımcılara sosyo-demografik veri formu, İnkontinans Şiddet indeksi (İŞİ), Yaşam Kalitesi ölçeği (SF-36), Beck Depresyon envanteri (BDE) ve Beck Anksiyete envanteri (BAE) uygulandı.

Bulgular:

Gruplar arasında İŞİ açısından kontrol grubu ile osteoporoz grubu arasında ve osteoporoz grubuyla osteopeni grubu arasında, osteoporozlu grupta yüksek olacak şekilde, anlamlı farklılık vardı. İŞİ skoru arttıkça BDE ve BAE skorları artmakta idi. İŞİ skoru ile yaşam kalitesinin alt ölçekleri arasında ilişki saptanamadı.

Sonuç:

Osteoporozlu hastalarda Üİ sık görülen bir durumdur ve KMY azaldıkça Üİ şiddeti artmaktadır. Hem osteoporoz, hem Üİ yüksek oranda depresyon ve anksiyeteye neden olabilmektedir. Osteoporozlu hastalarda Üİ varlığı, şiddeti, depresyon ve anksiyete durumunun sorgulanması, osteoporoz yönetimine katkıda bulunacaktır.

Anahtar Kelimeler: Osteoporoz, inkontinans şiddeti, depresyon, anksiyete

Tam Metin (İngilizce)