Orijinal Araştırma

Trabzon’da Ayaktan Poliklinik Merkezimize Başvuran Hastalarda Kemik Mineral Yoğunluğu ile Osteoporoz Risk Faktörleri Arasındaki İlişki

10.4274/tod.75537

  • Münevver Serdaroğlu Beyazal
  • Erhan Çapkın
  • Murat Karkucak
  • Mustafa Güler
  • Hasim Çakırbay
  • Mehmet Tosun

Gönderim Tarihi: 09.07.2015 Kabul Tarihi: 10.08.2015 Turk J Osteoporos 2016;22(1):17-23

Amaç:

Bu çalışmada amacımız Trabzon ilinde ayakta tedavi kliniğine başvuran hastalarda osteoporoz (OP) risk faktörlerinin kemik mineral yoğunluğu (KMY) ile ilişkisini belirlemektir.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmaya OP veya osteopeni tanılı 201 hasta dahil edildi. Hastaların sosyodemografik özellikleri kaydedildi ve standardize araştırma formu araştırmacı hekim tarafından dolduruldu. KMY ölçümleri dual enerji X-ray taraması ile lomber omurga ve femur boynundan yapıldı.

Bulgular:

Hastaların yaş ortalaması 61,47±10,57 yıl (182 kadın/19 erkek) idi. Yüz on beş hasta (%57,2) osteoporotik, 86 hasta (%42) osteopenikti. Yaş ile femoral T skorları arasında negatif yönde anlamlı korelasyon bulundu. Gebelik sayısı lomber T skorları ile negatif yönde anlamlı korelasyon gösterdi. Vücut kitle indeksi ve günlük çay tüketimi ile femoral T skorları arasında ihmal edilebilir pozitif yönde korelasyon tespit edildi. Menarş yaşı, menopoz yaşı, toplam laktasyon süresi, ve günlük kalsiyum tüketimi ile KMY arasında herhangi bir korelasyon bulunmadı.

Sonuç:

OP için yöresel risk faktörlerinin tanımlanması klinik uygulamalarda hastaların OP risk yönetimine faydalı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Osteoporoz, risk faktörleri, kemik mineral yogunlugu

Tam Metin (İngilizce)