Orijinal Araştırma

Total Diz Artroplasti Sonrası Nöropatik Ağrı: Kadın Hastalarda Kesitsel Bir Çalışma

10.4274/tod.galenos.2020.62533

  • Cemile Sevgi Polat
  • Didem Sezgin Özcan
  • Elif Umay Altaş
  • Şule Şahin Onat
  • Belma Füsun Köseoğlu

Gönderim Tarihi: 29.07.2020 Kabul Tarihi: 30.11.2020 Turk J Osteoporos 2021;27(2):103-108

Amaç:

Çalışmanın amacı total diz protezinden (TKA) sonra nöropatik ağrı (NP) varlığını ve NP’nin sosyo-demografik faktörler, fiziksel fonksiyon, medikal ve psikolojik komorbiditeler ile ilişkisini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem:

Diz osteoartriti nedeni ile TKA olan 85 kadın hasta çalışmaya dahil edildi. Sosyo-demografik faktörler, medikal ve psikolojik komorbiditeler sorgulandı. Ağrı şiddeti görsel analog skala (VAS) ve Western Ontario ve McMaster Üniversiteleri Artrit İndeksi (WOMAC) ağrı skalası ile, fonksiyonel durum WOMAC fiziksel fonksiyon skalası ile, NP varlığı PainDETECT Ağrı anketi ile, hastaların emosyonel durumu hastane anksiyete depresyon skalası ile değerlendirildi.

Bulgular:

Dokuz hasta (%10,6) NP pozitif, 14 hasta (%16,5) muhtemel NP olarak sınıflandırıldı. PainDETECT skorları ile operasyon öncesi VAS skorları (p=0,004), WOMAC ağrı (p=0,000) ve fiziksel fonksiyon skorları (p=0,007) ve depresyon varlığı (p=0,021) arasında anlamlı pozitif korelasyon, artroplastiden sonra geçen zaman ile arasında negatif korelasyon (p=0.033) saptandı. NP ve sosyo-demografik faktörler ve medikal komorbiditeler arasında ilişki saptanmadı.

Sonuç:

Bu çalışmanın sonuçları TKA sonrası bazı hastalarda NP olduğunu gösterdi. NP’si olan hastaların artroplasti sonrası dönemin daha kısa olduğu ve bu hastaların depresyonu olduğu, ağrı ve disabilitesinin artmış olduğu saptandı. TKA hastalarında NP varlığı düşünülmeli ve ilişkili faktörler değerlendirilmelidir. TKA sonrası ağrı tedavisinde NP için uygun tedavi stratejileri dahil edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Nöropatik ağrı, total diz artroplastisi, fonksiyonel durum, depresyon

Tam Metin (İngilizce)