Orijinal Araştırma

Tip 2 Diabetes Mellituslu ve Prediyabetli Hastalarda Osteoporoz ve İlişkili Faktörler

10.4274/tod.galenos.2021.15807

  • Derya Ünal
  • Kevser Onbaşı
  • Türkan Paşalı Kilit

Gönderim Tarihi: 03.03.2021 Kabul Tarihi: 16.07.2021 Turk J Osteoporos 2022;28(2):97-103

Amaç:

Osteoporoz, morbidite ve mortalitenin artmasına neden olan bir hastalıktır. Tedavi edilmemiş hastalarda artmış kırık riski ile ilişkilidir. Osteopeni ve osteoporozun erken teşhisi bu nedenle önemlidir. Diabetes mellitus (DM) artmış iskelet kırıkları ile ilişkilidir. Osteoporoz ve ilişkili kırıklar önemli bir sağlık sorunudur. DM’de osteoporoz sıklığını değerlendirmek için birçok çalışma yapılmış olsa da prediyabet için yalnızca sınırlı veri vardır.

Gereç ve Yöntem:

Kesitsel tipteki bu çalışmaya dahiliye ve endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları polikliniğimize başvuran prediyabet hastaları ve tip 2 DM hastaları dahil edildi. Yirmi dokuz kadın ve 6 erkek prediyabet, 53 kadın ve 8 erkek diyabet hastası olarak değerlendirildi. Lomber omurga ve femur kemik mineral yoğunlukları dual-enerji X-ışını absorbsiyometri ile araştırıldı.

Bulgular:

Diyabetik hastaların lomber omurga T-skorları daha düşüktü. Ayrıca majör kırık riski için FRAX değeri daha yüksekti. Prediyabet hastalarının kemik mineral yoğunluğu ölçümleri osteopeni olduğunu gösterdi. Çalışmamızda osteoporoz için majör risk faktörü ileri yaştı.

Sonuç:

Prediyabetik hastalar osteopeni ve osteoporoz açısından risk altındadır.

Anahtar Kelimeler: Osteopeni, osteoporoz, prediyabet, tip 2 diabetes mellitus, kemik mineral yoğunluğu, kırık riski

Tam Metin (İngilizce)