Orijinal Araştırma

Servikal Miyofasiyal Ağrı Sendromu Olan Hastalarda Kinezyo Bantlamanın Ağrı ve Hayat Kalitesi Üzerine Etkisi: Randomize Kontrollü Bir Çalışma

10.4274/tod.galenos.2021.27928

  • Sasan Zardoust
  • Oya Özdemir
  • Sevilay Karahan
  • Pınar Borman

Gönderim Tarihi: 23.06.2020 Kabul Tarihi: 24.02.2021 Turk J Osteoporos 2021;27(3):128-132

Amaç:

Her ne kadar çeşitli seçenekler olsa da miyofasiyal ağrı sendromu (MFAS) halen tedavisi en uğraştırıcı kas iskelet sistemi sorunlarından biridir. Bu çalışmanın amacı servikal MFAS olan hastalarda kinezyo bantlamanın (KB) ağrı ve hayat kalitesi üzerine etkilerini belirlemektir.

Gereç ve Yöntem:

Elli beş hasta terapötik ve sham KB grubuna randomize olarak ayrıldı. Ev egzersiz programının yanı sıra 5 gün aralıklarla 20 gün süreyle hastaların trapezius kasına KB uygulandı. Ağrı şiddeti vizüel analog skala (VAS) ve basınç ağrı eşiği (BAE) algometre ile ölçüldü. Hastaların sağlıkla ilişkili hayat kalitesi belirlemek için Short form-36 (SF-36) ölçeği kullanıldı. Tüm katılımcılar tedavi öncesinde, tedavinin hemen bitiminde ve tedavi bitiminden 1 ay sonra (izlem viziti) değerlendirildi.

Bulgular:

Her iki gruptaki hastaların demografik özellikleri birbirine benzer bulundu. Her iki grupta da tedavinin hemen bitiminde istatistiksel olarak anlamlı düzeyde VAS değerlerinde azalma, BAE ve SF-36 skorlarında ise artış tespit edilirken bu düzelme izlem vizitinde de devam etmekteydi. Fakat, terapötik ve sham KB grupları arasında anlamlı bir fark saptanmadı.

Sonuç:

Her ne kadar ev egzersiz programı ile kombine edilen KB uygulaması servikal MFAS olan hastalarda ağrı şiddetini azaltıp yaşam kalitesini artırıyor gibi görünse de benzer etkiler sham tedavi uygulanan hastalarda da elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kinezyo bantlama, miyofasiyal ağrı sendromu, boyun, hayat kalitesi

Tam Metin (İngilizce)