Orijinal Araştırma

Romatoid Artritli Kadın Hastalarda Tenar ve Hipotenar Kas Kalınlıklarının Klinik Faktörler, Uyluk Kas Kalınlığı ve Fiziksel Performans ile İlişkisi

10.4274/tod.galenos.2022.86547

  • Erkan Mesci
  • Nilgün Mesci

Gönderim Tarihi: 27.11.2022 Kabul Tarihi: 02.12.2022 Turk J Osteoporos 2023;29(2):89-95

Amaç:

Bu çalışmada romatoid artritli (RA) hastalarda el kas kalınlıklarının değerlendirilmesi ve kas kalınlıkları ile klinik faktörler ve fiziksel performans göstergelerinin ilişkisinin araştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem:

Bu kesitsel çalışma Mayıs 2022-Eylül 2022 tarihleri arasında 73 kadın katılımcı ile yapıldı (ortalama yaş: 60,83±9,73 yıl, aralık:18-85). Bunlardan 37’si 2010 American College of Rheumatology/European League Against Rheumatism RA sınıflama kriterlerine göre tanı konulan RA’lı hastalardı (ortalama yaş: 60,8±9,9 yıl). Otuz altı tanesi yaş ve cinsiyet olarak eşleştirilmiş sağlıklı kişiler idi (ortalama yaş: 60,9±9,8 yıl). Tüm katılımcıların ultrason ile tenar, hipotenar ve uyluk kas kalınlıkları ölçüldü. Her iki grupta el dinamometresi ile el grip gücü ölçümü, 6 metre yürüme testi (6MYT) ve 5 tekrarlı otur kalk testi (5XOKT) ile alt ekstremite performans değerlendirmeleri yapıldı. RA’lı hastaların hastalık aktivite skoru-28 (DAS-28), RA artiküler hasar skoru (RA-AHS) ve Duruöz El skalası skorları hesaplandı.

Bulgular:

RA’lı hastaların tenar (p=0,004), hipotenar (p=0,000), ve uyluk (p=0,006) kas kalınlıklarının kontrol grubuna göre düşük olduğu görüldü. RA’lı grubun el sıkma güçleri ortalamasının düşük, 5XOKT sürelerinin uzun, 6MYT hızlarının düşük olduğu saptandı (tüm p<0,01). El kas kalınlıkları hastalık süresi, RA-AHS, Duruöz El skalası ile negatif, el grip gücü ile pozitif yönde ilişkili idi. Uyluk kas kalınlıkları ise yaş ve 5XOKT ile negatif, el sıkma gücü ve yürüme hızı ile pozitif yönde ilişkili bulundu. Her üç kas bölgesinden yapılan kalınlık ölçümleri de DAS-28 ile ilişkili değildi.

Sonuç:

RA’lı hastaların el kas kalınlıkları yaştan bağımsız olarak hastalıktan etkilenmektedir. Hastalık süresi, artiküler hasar ve azalmış el fonksiyonları kas kalınlıkları ile yakından ilişkilidir. Düşük kas kalınlıkları fiziksel performansta azalmaya işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler: El fonksiyonu, kas atrofisi, romatoid artrit, sarkopeni, ultrasonografi

Tam Metin (İngilizce)