Orijinal Makale

Reproduktif Faktörlerin Kemik Mineral Dansitometresi Üzerine Etkileri

10.4274/tod.00719

  • Halim Yılmaz
  • Gülten Erkin
  • Halime Almula Demir Polat
  • Sami Küçüksen
  • Ali Sallı
  • Hatice Uğurlu

Turk J Osteoporos 2012;18(1):0-0

Amaç:

Postmenopozal kadınlarda reprodüktif faktörlerin kemik mineral yoğunluğu (BMD) üzerine etkilerini tespit etmek amaçlandı.

Gereç ve Yöntemler:

Çalışmaya lomber vertebra (L1-4) (LS) ve femur boyun (FN) düzeyinde BMD (gr/cm²) ölçümleri yapılmış olan 1196 postmenopazal kadın dahil edildi. Hastaların demografik, reprodüktif özellikleri ve vücut kütle indeksi (BMI) (kg/m²) belirlendi. BMD ile ilişkili faktörleri belirlemede çoklu regresyon analizi kullanıldı.

Bulgular:

Hastalarda ortalama yaş 59,97±8,56, ağırlık 73,49±13,06 kg, VKİ 29,25±5,22 kg/m², adet yaşı 14,00±1,64, doğum sayısı 4,22±2,09, toplam emzirme süresi 60,77±38,80 ay, günlük emzirme sayısı 8,23±3,91, menapoz yaşı 47,12±4,22, menopoz süresi 12,80±9,10 yıl, LS BMD 0,993±0,171 gr/cm², FN BMD 0,844±0,14 gr/cm² idi. Hastalarda LS BMD ve FN BMD değerleri ile yaş, menopoz süresi, toplam emzirme süresi, günlük emzirme sayısı arasında negatif korelasyon saptandı. LS ve FN BMD değerleri ile, ağırlık ve BMI skorları arasında pozitif korelasyon saptandı Yine LS ve FN BMD değerleri ile adet yaşı ve doğum sayısı arasında negatif korelasyon saptandı. Lineer basamak regresyon analizlerinde, ağırlık (p<0,001), günlük emzirme sayısı (p<0,001), menapoz sonrası geçen süre (p<0,001), toplam emzirme süresi (p<0,012), ilk adet yaşı (p<0,007) LS BMD için, ağırlık (p<0,001), menapoz sonrası geçen süre (p<0,001) ve günlük emzirme sayısı (p<0,001) FN BMD için en önemli belirleyiciler olarak bulundu.

Sonuç:

Postmenopozal dönemdeki kadınlarda LS ve FN BMD, reprodüktif faktörler ile ilişkili gözükmektedir. Bu nedenle postmenopozal kadınlarda osteoporoz risk faktörleri değerlendirirken reproduktif faktörlerde dikkate alınmalıdır. (Türk Os­te­opo­roz Dergisi 2012;18:8-12)

Anahtar Kelimeler: Menopoz, kemik mineral yogunlugu, reprodüktif faktörler, osteoporoz

Tam Metin (İngilizce)