Orijinal Araştırma

Primer Diz Osteoartritinde Konvansiyonel Fizik Tedavi Modaliteleri ve Ekstrakorporeal Şok Dalga Tedavisinin Etkinliklerinin Karşılaştırılması

10.4274/tod.galenos.2021.04764

  • Yaşar Arslan
  • Ayhan Kul

Gönderim Tarihi: 27.04.2021 Kabul Tarihi: 13.07.2021 Turk J Osteoporos 2022;28(2):83-90

Amaç:

Bu çalışmada, primer diz osteoartriti (DOA) tanılı hastalarda, radyal-ekstrakorporeal şok dalga tedavisi (r-ESWT) ve konvansiyonel fizik tedavi (FT) modaliteleri tedavilerinin ağrı, eklem hareket açıklığı (EHA), fonksiyonel durum ve yürüme hızı üzerindeki etkilerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmaya, Kellgren-Lawrence evrelendirmesine göre evre 2 ve 3 primer DOA tanılı 51 hasta (26 hasta ESWT grubu, 25 hasta kombine FT grubu) dahil edildi. ESWT protokolü, 2,0 bar, 0,25 mJ/mm2 ve 10 atım/sn frekansında, haftada bir seans olmak üzere toplam 3 seans uygulandı. FT grubuna ise haftada 5 seans toplam 3 hafta 20 dk/gün hot-pack, 30 dk/gün transkutanöz elektriksel sinir stimülasyonu, 10 dk/gün ultrason kombine tedavisi uygulandı. Her iki gruba terapötik ev egzersiz programı verildi. Gruplar 0., 10. ve 21. günlerde vizüel analog skalası (VAS), Western Ontario ve McMaster Üniversitesi Osteoartrit indeksi (WOMAC), EHA ölçümü ve the Timed “Up & Go” (TUG) testi parametreleri ile değerlendirildi.

Bulgular:

Gruplar arasında tedavi öncesi ile tedavi sonrası 10. ve 21. gün skorlarında VAS, WOMAC, EHA ve TUG parametrelerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p>0,05). Grup içi değerlendirmede ise; her iki grupta da tedavi öncesi değerlerine göre 10. ve 21. günlerde VAS, WOMAC, EHA ve TUG parametrelerinde istatistiksel olarak anlamlı bir iyileşme gözlendi (p<0,05).

Sonuç:

Primer DOA tedavisinde r-ESWT, konvansiyonel FT ile benzer etkinlik göstermiştir. Ancak, daha kesin ve doğru sonuçlara ulaşmak için daha ileri ve geniş kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Ekstrakorporeal şok dalga tedavisi, konvansiyonel fizik tedavi modaliteleri, primer diz osteoartriti

Tam Metin (İngilizce)