Orijinal Araştırma

Postmenopozal Osteoporozu Olan Kadınlarda Kemik Mineral Yoğunluğu ile Antropometrik Ölçümler Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesi

10.4274/tod.galenos.2023.54036

  • Ayşegül Yaman
  • Oya Özdemir
  • Şule Gök
  • Sevilay Karahan
  • Yeşim Gökçe Kutsal

Gönderim Tarihi: 28.10.2023 Kabul Tarihi: 06.11.2023 Turk J Osteoporos 2024;30(1):16-21

Amaç:

Postmenopozal kadınlarda kemik mineral yoğunluğunu (KMY) etkileyen çeşitli faktörler vardır. Bu çalışmanın amacı, postmenopozal osteoporozu (PMO) olan kadınlarda antropometrik özellikler ile KMY arasındaki ilişkileri değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem:

Katılımcıların yaş, menopoz yaşı, sigara içme alışkanlığı, ek hastalıkları, eğitim durumu ve medeni durumu gibi demografik özellikleri kaydedildi. Boy, kilo, vücut kitle indeksi (VKİ), bel kalça oranı (BKO), dominant elin parmak oranı (2P:4P), iskelet kası kütle indeksi (İKKİ), el ve uyluk çevreleri gibi antropometrik özellikler ölçüldü. L1-L4’e ek olarak femur boyun (FB), femur total (FT) T-skorları, serum kalsiyum ve 25(OH) D vitamini seviyeleri not edildi.

Bulgular:

Bu çalışmaya PMO’lu toplam 181 kadın dahil edildi (ortalama yaş 62,78±7,81 yıl, menopoz yaşı 45,69±5,58 yıl ve VKİ 27,24±4,87 kg/m²). Katılımcıların %64,6’sının en az bir sistemik hastalığı vardı ve %71,8’i sigara kullanmıyordu. Serum kalsiyum ve 25(OH) D vitamini ortalama değerleri sırasıyla 9,71±0,73 mg/dL ve 26,22±15,34 ng/mL idi. Ağırlık ve VKİ, L1-L4 total, FB ve FT’deki T-skorları ile anlamlı pozitif korelasyon gösterdi. Uyluk çevresi ve İKKİ, FB ve FT’de T-skorları ile anlamlı korelasyon gösterirken, el çevresi sadece FB’de T-skoru ile koreleydi. Öte yandan, T-skorları ile diğer antropometrik ölçümler (boy, BKO, 2P:4P) arasında bir korelasyon bulunmadı.

Sonuç:

Bu bulgular, kilosu ve VKİ’si düşük olan hastaların lomber omurga ve femurda daha düşük T-skorlarına sahip olduğunu göstermiştir. Ek olarak, uyluk çevresi ve İKKİ, femur T-skorları ile pozitif korelasyon gösterdi. Postmenopozal kadınlarda osteoporoz riskini belirlemede bu antropometrik ölçümlerin rolünü ortaya çıkarmak için daha ileri araştırmalar gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Antropometrik ölçümler, kemik mineral yoğunluğu, postmenopozal osteoporoz

Tam Metin (İngilizce)