Orijinal Araştırma

Postmenopozal Meme Kanseri Hastalarında Osteoporoz Farkındalığı ve Bilgi Düzeyleri

10.4274/tod.galenos.2023.69335

  • Songül Keskin Kavak
  • Lale Aktekin
  • Engin Eren Kavak
  • Burcu Sevingül
  • Merve Önoğul

Gönderim Tarihi: 01.08.2023 Kabul Tarihi: 16.10.2023 Turk J Osteoporos 2024;30(1):30-36

Amaç:

Adjuvan kemoradyoterapisi tamamlanan, hormonoterapi altında veya izlemde postmenopozal meme kanseri hastalarında (PMKH) osteoporoz farkındalık ve bilgi düzeylerini belirlemek ve ilişkili olabilecek faktörleri incelemektir.

Gereç ve Yöntem:

Mart 2022 ile Aralık 2022 tarihleri arasında menopozu klinik ve biyokimyasal olarak kanıtlanmış 73 meme kanseri hastası çalışmaya dahil edildi. Hastaların demografik özellikleri ve klinik bulguları kayıt altına alındı. Katılımcıların osteoporoza yönelik bilgi düzeyi (OBD) osteoporoz bilgi testi, osteoporoz farkındalık düzeyi (OFD) osteoporoz farkındalık testi ile değerlendirildi. P değerleri <0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular:

Çalışmamızda hastaların yaş ortalaması 59,8±9,4 yıl (minimum-maksimum: 32-75) idi. OBD’leri %9,6’sı kötü, %58,9 orta, %31,5 iyi idi. Beslenme bilgi düzeyi (BBD); %9,6 kötü, %37,3 orta,%52,1 iyi seviyedeydi. Egzersiz bilgi düzeyi (EBD); %13,7 kötü, %31,5 orta, %54,8 iyi seviyedeydi. Hasta yaşı arttıkça; OFD, OBD, BBD ve EBD’nin düştüğü gözlemlendi. Eğitim düzeyi yüksek olan PMKH’de OFD de yüksek bulundu ve istatistiksel olarak anlamlı görüldü (r=0,246, p=0,036). Menopoz süresi ile OBD arasında anlamlı ters korelasyon görüldü (r=-0,280 p=0,017). Hormonoterapi alan ve almayan hastalar arasında OFD ve OBD; BBD ve EBD açısından anlamlı bir fark görülmedi.

Sonuç:

PMKH’de ilk kez OFD’nin değerlendirildiği çalışmamız; osteoporozun önlenmesine ilişkin hasta eğitim programının oluşturulması için çok daha fazla çalışmaya ve kanser hastalarının özelinde farkındalık ve bilgi düzeyini ölçen metodolojik yöntemleri geliştirmeye ihtiyaç olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Osteoporoz bilgi testi, osteoporoz farkındalık testi, postmenopozal meme kanseri hastaları

Tam Metin (İngilizce)