Orijinal Araştırma

Postmenopozal Kadınlarda Vitamin D Seviyeleri, Vücut Kitle İndeksi, Fiziksel Aktivite Düzeyi ve Yaşam Tarzı Faktörleri Üzerine Kesitsel Bir Çalışma

10.4274/tod.galenos.2022.44452

  • Emine Esra Ergül
  • Gonca Sağlam

Gönderim Tarihi: 26.03.2022 Kabul Tarihi: 25.07.2022 Turk J Osteoporos 2023;29(1):33-38

Amaç:

Bu çalışmanın amacı postmenopozal kadınlarda D vitamini düzeylerini, vücut kitle indeksini (VKİ), fiziksel aktiviteyi ve yaşam tarzı faktörlerini değerlendirmek ve D vitamini düzeyleri ile VKİ ve fiziksel aktivite arasındaki korelasyonu araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem:

Bu kesitsel çalışmaya toplam 100 postmenopozal kadın dahil edildi. Katılımcıların sosyodemografik özellikleri, kalsiyum ve D vitamini takviyesi ve güneş maruziyeti gibi yaşam tarzı faktörleri, VKİ’leri ve 25 hidroksivitamin D [25(OH)D3] düzeyleri kaydedildi. Katılımcılara ayrıca [Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi (IPAQ) Kısa Formu (SF)] uygulandı. 25(OH)D3 düzeyleri ile VKİ ve IPAQ skorları korelasyonu araştırıldı. Postmenopozal hasta grubunun fiziksel aktivite düzeyini karşılaştırmak için 40 postmenopozal sağlıklı birey çalışmaya dahil edildi.

Bulgular:

Postmenopozal kadınların ortalama 25(OH)D3 düzeyi 18,97±10,0 ng/mL, ortalama VKİ 27,93±5,19 ve IPAQ skoru 316,15±370,42 idi. Kontrol grubunun IPAQ skoruyla karşılaştırıldığında postmenopozal hastaların aktivite düzeyi daha düşüktü (p<0,001). Postmenopozal kadınlarda, 25(OH)D3 düzeyleri ile VKİ arasında negatif anlamlı korelasyon vardı (p<0,001), 25(OH)D3 düzeyleri ile IPAQ-SF skorları arasında ise pozitif yönde anlamlı bir ilişki gözlendi (p<0,001).

Sonuç:

VKİ ve fiziksel aktivite seviyeleri postmenopozal dönemde D vitamini düzeyleri ile ilişkili görünmektedir. Postmenopozal dönemde vitamin D eksikliğinin, kilo kontrolünün, yaşam tarzı faktörlerinin ve fiziksel aktivitenin önemi hastalara vurgulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Vitamin D, vücut kitle indeksi, fiziksel aktivite

Tam Metin (İngilizce)