Orijinal Araştırma

Postmenopozal Kadınlarda Osteoporoz, Metabolik Sendrom ve Fiziksel Aktivite Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

10.4274/tod.galenos.2022.59913

  • Zeynep Tuba Bahtiyarca
  • Azize Serçe

Gönderim Tarihi: 31.05.2022 Kabul Tarihi: 11.08.2022 Turk J Osteoporos 2023;29(1):39-45

Amaç:

Bu çalışmanın amacı, postmenopozal kadınlarda osteoporoz, metabolik sendrom (MetS) ve fiziksel aktivite (PA) düzeyi arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Sekonder amacı ise MetS tanısı olan ve olmayan postmenopozal kadınların yaşam kalitesini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem:

Bu çalışmaya 115 postmenopozal kadın katılmıştır. Femur boynu ve lomber omurga kemik mineral yoğunluğu (KMY) ve biyokimyasal parametreler ölçülmüştür. MetS, Yetişkin Tedavi Paneli III ve Ulusal Kolesterol Eğitim Programı tarafından belirlenen kriterler kullanılarak teşhis edilmiştir. PA seviyesi, Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi Kısa Formu (IPAQ-SF) kullanılarak belirlenmiştir. Avrupa Osteoporoz Vakfı Yaşam Kalitesi Anketi (QUALEFFO-41) sağlıkla ilgili yaşam kalitesini (HRQoL) değerlendirmek için kullanılmıştır.

Bulgular:

Dünya Sağlık Örgütü sınıflamasına göre 66 (%57,3) kadında osteoporoz, 49 (%43,7) kadında osteopeni vardır. Otuz iki kadında (%27,8) MetS mevcuttur. IPAQ-SF’ye göre 27 (%23,5) kadın inaktif, 74 (%64,3) kadın minimal aktif, 14 (%12,2) kadın oldukça aktiftir. Postmenopozal kadınlarda MetS ile PA düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmamıştır (p>0,05). MetS grubu ile non-MetS grubu arasında kemik mineral yoğunluğu (KMY) ölçümlerinde istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05). Ayrıca QUALEFFO-41 skorları iki grup arasında benzerdir (p>0,05).

Sonuç:

Postmenopozal kadınlarda MetS’nin omurga ve kalçada daha fazla KMY ile ilişkili olması MetS’nin kemik üzerine koruyucu etkisi olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, MetS olan ve olmayan postmenopozal kadınlar arasında PA düzeyi ve HRQoL benzerdir.

Anahtar Kelimeler: Postmenopozal osteoporoz, fiziksel aktivite, metabolik sendrom

Tam Metin (İngilizce)