Orijinal Araştırma

Postmenopozal Kadınlarda El Kavrama Gücünün Kemik Mineral Yoğunluğu ve D Vitamini ile İlişkisi

10.4274/tod.95914

  • Münevver Serdaroğlu Beyazal
  • Gül Devrimsel
  • Ayşegül Küçükali Türkyılmaz
  • Murat Yıldırım

Gönderim Tarihi: 08.09.2015 Kabul Tarihi: 08.10.2015 Turk J Osteoporos 2016;22(1):1-6

Amaç:

Bu çalışmanın amacı postmenopozal kadınlarda el kavrama gücünün (EKG) kemik mineral yoğunluğu (KMY) ve D vitamin seviyeleri ile ilişkisini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmaya 131 postmenopozal kadın alındı. EKG Jamar el dinamometresi ile ölçüldü. KMY dual enerji X-ray absorbsiyometri ile lomber omurga ve femur boyun bölgelerinden ölçüldü. Serum 25-hidroksivitamin D (25OHD) seviyeleri tespit edildi.

Bulgular:

Hastaların yaş ortalaması 61,2±9,2 yıl idi. Ortalama EKG 22,9 kg idi ve 32 hasta (%24,4) düşük EKG’ye sahipti. Otuz yedi hasta (%28,2) osteoporotik, 62 hasta (%47,3) osteopenikti. Ortalama 25OHD düzeyi 17 ng/mL idi ve 101 hasta (%77,1) D vitamin yetersizliğine sahipti. Osteoporoz, osteopeni ve normal KMY’ye sahip gruplar arasında EKG bakımından anlamlı farklılık vardı (p=0,016). EKG değerleri lomber omurga ve femur boyun kısımlarındaki T skorları ve KMY değerleri ile pozitif korelasyon (p<0,001, r=0,340; p<0,001, r=0,300; p<0,001, r=0,320; p=0,001, r=0,298 sırasıyla), yaş ve menopoz süresi ile negatif korelasyon (p<0,001, r=-0,344; p<0,001, r=-0,318 sırasıyla) gösterdi. Ancak, EKG ve 25OHD seviyeleri arasında herhangi bir ilişki bulunmadı (p=0,860; r=0,016).

Sonuç:

Osteoporoz tanısı olan postmenopozal kadınlar, normal KMY’ye sahip postmenopozal kadınlardan daha düşük EKG’ye sahiptir ve EKG bu toplumda KMY ile ilişkili iken, D vitamin ile ilişkili değildir. Postmenopozal kadınlardaki osteoporoz risk yönetiminde hastalar kas gücünün artırılması yönünde teşvik edilmelidirler.

Anahtar Kelimeler: Kas gücü, el kavrama gücü, kemik mineral yogunlugu, D vitamin

Tam Metin (İngilizce)