Orijinal Araştırma

Postmenopozal Kadınlarda Denge Egzersizlerinin Denge, Düşme Riski ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi

10.4274/tod.galenos.2021.85866

  • Samed Solak
  • Hilal Yeşil
  • Ümit Dündar
  • Hasan Toktaş
  • Murat Yeşil
  • Murat Korkmaz

Gönderim Tarihi: 16.03.2021 Kabul Tarihi: 13.07.2021 Turk J Osteoporos 2022;28(1):32-40

Amaç:

Bu çalışmada postmenopozal kadınlarda proprioseptif nöromusküler fasilitasyon ve Frenkel egzersizlerinin denge, düşme riski ve yaşam kalitesi üzerine etkinliğinin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Kırk sekiz postmenopozal kadın proprioseptif nöromusküler fasilitasyon (n=24) ve Frenkel (n=24) (ev egzersiz programı şeklinde) egzersiz gruplarına randomize edildiler. Tüm katılımcıların çalışma öncesi ve çalışma sonrası 4. haftada el sıkma kas gücü, yaşam kalitesi, düşme riski ve denge (fonksiyonel uzanma testi, tek ayak üzerinde durma testi, timed up and go testi ve Berg denge testi) değerlendirmeleri yapıldı.

Bulgular:

Proprioseptif nöromusküler fasilitasyon grubunda tüm değerlendirme parametrelerinde anlamlı şekilde gelişme elde edildi (p<0,05). Frenkel grubunda, tek ayak üzerinde durma testi (p=0,064) ve kısa form-36 mental sağlık skoru (p=0,057) dışında tüm değerlendirme parametrelerinde anlamlı bir gelişme elde edildi (p<0,05). Gruplar arası karşılaştırmalarda ise el sıkma kas gücü, fonksiyonel uzanma testi ve timed up and go testi skorlarında iki grup arasında anlamlı bir fark olmadığı görüldü (p>0,05).

Sonuç:

Proprioseptif nöromusküler fasilitasyon ve Frenkel egzersizlerinin postmenopozal kadınlarda denge parametreleri, düşme riski ve yaşam kalitesi üzerine önemli etkileri olmuştur. Frenkel egzersiz programı daha ucuzdur ve daha az insan gücü gerektirir, bu nedenle postmenopozal kadınlarda dengenin iyileştirilmesi ve düşme riskinin azaltılması açısından daha tercih edilebilir olabileceğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Denge, egzersiz, postmenopozal, yaşam kalitesi

Tam Metin (İngilizce)