Orijinal Araştırma

Persistan Spinal Ağrı Sendromu Tip 2’de İntradermal Lokal Anestezik Uygulamasının Ağrı ve Fonksiyonelliğe Etkisi

10.4274/tod.galenos.2022.85579

  • Mustafa Hüseyin Temel
  • Duygu Geler Külcü
  • Nilgün Mesci
  • Dilara Dilik

Gönderim Tarihi: 17.12.2021 Kabul Tarihi: 23.03.2022 Turk J Osteoporos 2022;28(3):180-187

Amaç:

Persistan spinal ağrı sendromu tip 2 (PSPS-T2) hastalarında fizik tedavi ve rehabilitasyon (FTR) programına ek olarak uygulanan intradermal lokal anestezik (LA) enjeksiyonunun ağrı ve fonksiyonelliğe etkisini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem:

Prospektif randomize ve tek kör olarak tasarlanan çalışmamıza 18-75 yaş arası toplam 80 hasta alındı ve 2 gruba randomize edildi. İlk gruba FTR programı, ikinci gruba FTR programına ek olarak 3 seans operasyon skarını ve ağrılı alanları çevreleyecek şekilde intradermal LA enjeksiyonu yapıldı. Hastalar Ağrı vizüel analog skala (VAS), Oswestry Dizabilite indeksi (ODİ), Hastane Anksiyete ve Depresyon skalası (HADS) ve parmak zemin mesafesi ile tedavi öncesi, tedavi sonrası ve tedaviden 1 ay sonra değerlendirildi.

Bulgular:

Her iki grupta da VAS ve ODİ değerlerinde anlamlı derecede düşüş saptandı ve bu düşüş 1 ay sonraki kontrolde de devam etti. İki grup arasında tedavi sonrası istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmedi. Her iki grupta da HADS skorunda ve parmak zemin mesafesinde istatistiksel olarak anlamlı bir değişim görülmedi (p>0,05).

Sonuç:

Çalışmamız sonucunda PSPS-T2’de FTR programının ağrı ve fonksiyonelliği iyileştirdiği, ek olarak uygulanan intradermal lokal anestezik enjeksiyonunun ek bir katkı sağlamadığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Persistan spinal ağrı sendromu tip 2, lokal anestezik, intradermal enjeksiyon

Tam Metin (İngilizce)