Orijinal Araştırma

Parathormon Yüksekliği ile Başvuran Hastalarda Etiyolojik Nedenlerin İncelenmesi

10.4274/tod.galenos.2019.30075

  • İdris Kırhan
  • Mehmet Ali Eren

Gönderim Tarihi: 31.07.2019 Kabul Tarihi: 08.11.2019 Turk J Osteoporos 2019;25(3):111-114

Amaç:

Parathormon (PTH) düzeyi kanda çeşitli nedenlerle yükselir ve primer veya sekonder hiperparatiroidizm olarak adlandırılır. PTH yüksekliğinin etiyolojisini araştıran herhangi bir çalışma yoktur.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmaya 1 yıllık süre içerisinde herhangi bir sebeple yapılan kan testlerinde saptanan PTH yüksek bulunmuş 137 hasta dahil edildi.

Bulgular:

Tüm hastaların 118’i (%86,1) kadın, 19’u (%13,9) erkekti. D vitamini eksikliği 88’inde (%64,2), primer hiperparatiroidizm (PHPT) 38’inde %27,7’sinde ailesel hipokalsiürik hiperkalsemi (AHH), 8’inde (%5,8) ve 3’ünde (%2,2) kronik böbrek yetmezliği (KBY) tespit edildi.

Sonuç:

D vitamini eksikliği, genel popülasyonda sık görülen bir hastalıktır ve bazen artan PTH düzeyi ile birlikte bulunur. Bu nedenle, PTH ilk test olarak okunduğu ve yüksek olduğu tespit edildiğinde D vitamini eksikliği akılda tutulmalıdır. PHPT, AHH ve KBY gibi diğer sebepler de araştırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Parathormon, etiyolojik nedenler, D vitamin eksikliği

Tam Metin (İngilizce)