Orijinal Araştırma

Osteoporozlu Kadınlarda Lomber Spinal Manyetik Rezonans Görüntülemenin Tanıya Katkısının Değerlendirilmesi

10.4274/tod.galenos.2021.65037

  • İrfan Atik
  • Seda Atik
  • Enes Gül
  • Sema Bulut

Gönderim Tarihi: 04.08.2021 Kabul Tarihi: 26.10.2021 Turk J Osteoporos 2022;28(2):77-82

Amaç:

Bu çalışmanın amacı osteoporoz tanılı postmenopozal kadınlarda kemik mineral dansitometri ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) bulgularının karşılaştırılması ve osteoporoz tanısında MRG’nin etkinliğinin araştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmamıza 6 ay içerisinde lomber MRG incelemesi yapılan ve dual-enerji X-ışını absorbsiyometri (DEXA) ile osteoporoz tanısı almış 50 yaş ve üstü 40 kadın hasta dahil edildi. Kontrol grubunda lomber MRG incelemesi bulunan 20-29 yaşlarında 40 sağlıklı kadın incelendi. Hasta ve kontrol grubundaki bireylerin sagittal T1 ağırlıklı görüntülerinde L1-L4 vertebralardan sinyal gürültü oranı (SNR) ölçümü yapıldı. Osteoporoz tanısında kolaylık sağlaması için SNR değerleri kullanılarak M-skoru adında kantitatif bir skor elde edildi. Elde edilen SNR ve M-skoru değerleri ile DEXA arasındaki ilişki araştırıldı.

Bulgular:

L1, L2, L3, L4 vertebralarının T1 ağırlıklı sekanstan elde edilen SNR ortanca değerleri hasta grubunda 57,49 (25,18-182,48), kontrol grubunda 24,90 (7,40-41,70) idi. L1, L2, L3, L4 vertebralarının alıcı işletim karakteristiği analizi yapıldı. L1-L4 vertebra ortalama değeri için eğri altında kalan alan 0,966 (p<0,001), %95 güven aralığı 0,933-1,000 bulundu. L1-L4 ortalama SNR kestirim değeri 33,45 olarak hesaplanmış olup bu değer için duyarlılık %90, özgünlük %90 olarak bulundu. Lomber MRG SNR-DEXA (p>0,05) ile M-skoru-DEXA arasında negatif yönlü bir ilişki saptandı (p>0,05).

Sonuç:

Lomber MRG’de T1 ağırlıklı sekansta L1-L4 vertebra SNR ölçümünün osteoporozlu hastaları normal bireylerden ayırt etmede kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. Böylece osteoporoz, röntgen ışınlarına maruz kalmadan teşhis edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Manyetik rezonans görüntüleme, osteoporoz, M-skoru

Tam Metin (İngilizce)