Orijinal Araştırma

Osteoporoz Tanılı Hastalarda Kemik Mineral Yoğunluğu, Kinezyofobi, Düşme Korkusu, Anksiyete ve Depresyon Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

10.4274/tod.galenos.2022.98470

  • Cansın Medin Ceylan
  • Merve Damla Korkmaz

Gönderim Tarihi: 26.08.2022 Kabul Tarihi: 07.10.2022 Turk J Osteoporos 2023;29(1):59-65

Amaç:

Osteoporoz’lu (OP) kadınlarda; kinezyofobi, düşme korkusu, anksiyete ve depresyon düzeyleri arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem:

Kesitsel gözlemsel çalışmamıza OP olan kadın katılımcılar dahil edilerek düşme ve hareket korkuları, anksiyete ve depresyon düzeyleri sorgulanmıştır. Demografik verileri (yaş, vücut kitle indeksi, kırık öyküsü) ve dual X-ışını absorpsiyometri verileri kaydedilmiştir. Tampa Kinezyofobi Ölçeği (TKÖ), Düşme Etkinlik Ölçeği (DEÖ), Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği kullanılmıştır.

Bulgular:

Kırık öyküsüne göre 77 kişi iki gruba ayrıldı: Kırıklı OP (n=33) ve kırıksız OP (n=44). Kemik mineral yoğunluğu ile TKÖ, DEÖ ve depresyon düzeyleri arasında negatif korelasyon mevcuttu (p<0,05). Düşme Etkinlik Ölçeği, TKÖ, anksiyete ve depresyon puanları arasında pozitif korelasyon bulunmuştur (r=0,232; r=0,241; r=0,296). Gruplar arası analizde sadece kırık varlığı ve anksiyete düzeyleri istatistiksel bir ilişki göstermiştir (p=0,003). Kırık varlığı ile TKÖ, DEÖ ve depresyon puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p>0,05).

Sonuç:

Düşme etkinliğinin kinezyofobi, anksiyete ve depresyon ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Bu nedenle kırık nedeniyle oluşabilecek olumsuz sonuçları önlemek için OP hastaları uyarılırken dikkatli olunmalıdır. Ek olarak kırığın olumsuz sonuçlarının yanında denge ve kuvvetlendirme egzersizleri ile düşmelerin nasıl azaltılacağı üzerinde durulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Osteoporoz, kinezyofobi, düşme etkinliği, fraktür

Tam Metin (İngilizce)