Orijinal Araştırma

Osteoporoz Farkındalık Ölçeği Türkçe Formunun Psikometrik Özelliklerinin Değerlendirilmesi

10.4274/tod.galenos.2021.22590

  • Sibel Ocak Aktürk
  • Reci Meseri
  • Melek Gülsün Özentürk

Gönderim Tarihi: 12.06.2021 Kabul Tarihi: 16.07.2021 Turk J Osteoporos 2021;27(3):151-158

Amaç:

Bu araştırma ile osteoporoza yönelik farkındalığı değerlendirmek üzere geliştirilen Osteoporoz Farkındalık Ölçeği (OAS) Türkçe Formu’nun geçerlik ve güvenirliğini belirlemek amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Araştırma, “OAS”nin Türk toplumundaki geçerlik ve güvenirliğini değerlendirmek üzere planlanmış metodolojik tipte bir çalışmadır. Bu çalışmanın örneklemini İzmir İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde yer alan İzmir ili Karşıyaka ilçesine bağlı birinci basamak sağlık hizmeti veren birimlerde, (Toplum Sağlığı ve Aile Sağlığı Merkezleri), görevli olan ve çalışmaya katılmayı kabul eden sağlık çalışanları oluşturmuştur (n=346). Verilerin analizinde sayı, yüzde, t-testi, korelasyon analizi, Cronbach alfa güvenirlik katsayısı ve faktör analizi yöntemleri kullanılmıştır.

Bulgular:

Ölçeğin tamamının Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0,94; beş alt boyutun Cronbach alfa güvenirlik katsayısı sırasıyla 0,86, 0,82, 0,88, 0,88, 0,85’tir. Madde-toplam puan korelasyonları ise 0,497 ile 0,739 arasında değer almaktadırlar (p<0,05). Ölçeğin kararlılığını değerlendirmek için dört hafta ara ile yapılan test-tekrar test uygulamasının puan ortalamaları arasında fark bulunmamıştır (p>0,05). Açıklayıcı faktör analizi ile ölçeğin, toplam varyansın %66,16’sını açıkladığı saptanmıştır. Maddelerin faktör yükleri 0,50 ile 0,82 arasında olup, doğrulayıcı faktör analizi ile ölçeğin faktör yüklerinin 0,64 ile 0,82 arasında ve CMIN(x2)/df =3,384, uyum iyiliği indeksi =0,85, normlu uyum indeksi =0,83, karşılaştırmalı uyum indeksi =0,88, RMSEA’nın 0,08 olduğu saptanmıştır.

Sonuç:

Sonuçlar, OAS’nin Türkçe geçerliği ve güvenirliğinin yüksek olduğunu ve yapılacak araştırmalarda kullanılabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Osteoporoz, farkındalık, geçerlik ve güvenirlik, osteoporoz farkındalık ölçeği

Tam Metin (İngilizce)