Orijinal Araştırma

Osteopenili Kadınlarda Vertebra Deformasyonlarının Değerlendirilmesi

10.4274/tod.galenos.2022.65983

  • Zeynep Koç

Gönderim Tarihi: 26.10.2021 Kabul Tarihi: 12.01.2022 Turk J Osteoporos 2022;28(2):137-146

Amaç:

Bu çalışmada osteopenili hastalarda vertebra bütünlüğünün ne ölçüde etkilendiği araştırıldı.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmaya ikinci basamak bir sağlık kuruluşunun iç hastalıkları polikliniğinde tedavi gören 40-74 yaş arası 304 kadın hasta dahil edildi. Total lomber T ve Z-skorları ile femur boyun T ve Z-skorları çift enerjili X-ışını absorbsiyometri ile analiz edildi. T-skoru -1 ile -2,4 arasında olan hastaları dahil edildi ve dorsal ve ventral X-ışını görüntüleme ile hastaların torasik ve lomber vertebraları değerlendirildi. Hastalarda vertebra kırığı olup olmadığı incelendi ve varsa kırık şiddeti belirlendi.

Bulgular:

Hastaların %30,6’sında vertebra kırığı saptandı ve bu hastalarda skolyoz sıklığı kırık olmayanlara göre daha yüksek bulundu (p<0,001). Omurga kırıklarının sıklığı ile menopozdan sonra geçen yıl sayısı arasında anlamlı bir ilişki vardı (p<0,001). Premenopozal ve postmenopozal dönemler karşılaştırıldığında menopoz eşiğinde ve kırık sıklığında anlamlı artış görüldü (p=0,036). Vücut kitle indeksi (VKİ) düzeyleri kırıklı hastalarda anlamlı olarak yüksek bulundu (p=0,001). Lomber T-skoru ile vertebral kırık sıklığı (p=0,469) ve skolyoz sıklığı (p=0,116) arasında anlamlı bir ilişki bulunmadı.

Sonuç:

Menopoz sonrası geçen süre kırık sıklığını artırmaktadır. Genel literatürün aksine, çalışmamız obezite ve artmış VKİ ile kırık sıklığında artış göstermiştir. Üç yüz dört osteopenik hastayı direkt radyografi ile taradığımızda, önemli bir kırık sıklığı bulduk, ancak çoğu hastanın kırıkları “sessiz” idi. Toplumda osteopeni sık görülmekle birlikte literatürde olduğu gibi çalışmamız da bu hastaların herhangi bir semptomu olmasa bile vertebra kırığı açısından incelenmesi gerektiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Osteopeni, ileri yaş kadın hasta, vertebral deformasyon, skolyoz

Tam Metin (İngilizce)