Orijinal Araştırma

Ortopedistlerin ve Beyin Cerrahlarının Frajilite Kırıkları ve Fraktür Liyezon Servisleri Üzerine Farkındalıkları: Bir Anket Çalışması

10.4274/tod.galenos.2023.23500

  • Fulya Bakılan
  • Gizem Sarıçimen
  • Burcu Ortanca
  • Onur Armağan

Gönderim Tarihi: 05.05.2023 Kabul Tarihi: 16.10.2023 Turk J Osteoporos 2024;30(1):37-43

Amaç:

Bu çalışmanın amacı Eskişehir’de çalışan beyin cerrahları ve ortopedistlerin frajilite kırıkları ve fraktür liyezon servisleri hakkındaki farkındalıklarını araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem:

Toplam 50 cerraha (21 beyin cerrahı, 29 ortopedist) frajilite kırıkları ve fraktür liyezon servisleri hakkında sorular içeren anket uygulandı.

Bulgular:

Tüm cerrahların %95’den fazlası düşük seviyeli travma ile oluşmuş kırıklarda osteoporoz düşündüğünü belirtti. Ancak sadece %69 ortopedist ve %61 beyin cerrahı, frajilite kırıklı hastalarda dual-enerji X-ışını absorbsiyometri istediğini belirtti. FRAX® algoritması hakkındaki bilgi yüzdesi ortopedistlerde %17, beyin cerrahlarında %0 idi. Ortopedistlerin %38’i frajilite kırığı olan hastalarda osteoporozun hem tedavisini hem de takibini yaptığını belirtirken, %62’si bu hastaları refere ettiğini belirtti. Tüm beyin cerrahları ise osteoporoz takip ve tedavisi yapmadıklarını, tüm hastaları refere ettiklerini belirtti. Sadece bir ortopedistin fraktür liyezon servisleri hakkında bir bilgisi varken, diğer cerrahların herhangi bir bilgisi yok idi.

Sonuç:

Ortopedi ve beyin cerrahi hekimlerinin, frajilite kırıklarının yönetimi ve fraktür liyezon servisleri hakkındaki farkındalığı beklenenden düşüktür.

Anahtar Kelimeler: Frajilite, beyin cerrahi, ortopedi

Tam Metin (İngilizce)