Orijinal Araştırma

Nokturnal Bacak Kramplarının Tedavisinde Kuru İğnelemenin Etkisi: Randomize Kontrollü Bir Çalışma

10.4274/tod.galenos.2023.54254

  • Mustafa Hüseyin Temel
  • Yusuf Çelik
  • Merve Bozdağ
  • Fatih Bağcıer

Gönderim Tarihi: 04.12.2022 Kabul Tarihi: 22.06.2023 Turk J Osteoporos 2023;29(3):170-176

Amaç:

Nokturnal bacak krampları (NBK), geceleri alt ekstremitelerde, en sık baldır kaslarında görülen ağrılı kasılmalardır. Literatürde kuru iğneleme (Kİ) tedavisinin çeşitli kas-iskelet sistemi ağrılarında etkinliğini gösteren çalışmalar mevcuttur. Bu çalışma, Kİ’nin NBK tedavisindeki etkinliğini incelemeyi amaçlamıştır.

Gereç ve Yöntem:

Kırk iki hasta iki gruba randomize edildi. Birinci gruba germe egzersizleri verilirken, ikinci gruba ise germe egzersizleri ile birlikte gastroknemius kasındaki tetik noktalara Kİ uygulandı. Kramp süresi (KS), kramp sayısı (KSa), kramp şiddeti (KŞ), algometrik ağrı eşiği ölçümleri (AAÖ) ve Pittsburgh uyku kalitesi indeksi (PSQI) değerleri tedaviden önce, sonra ve üç ay sonra kaydedildi.

Bulgular:

Çalışma öncesi parametreler açısından gruplar arasında fark yoktu. İki grupta da tedavi sonrasında ve üçüncü ayda KS, KŞ ve PSQI skorlarında anlamlı bir düşüş ve AAÖ değerlerinde artış görüldü (p<0,001). Tedavi sonrası ölçümlerde, gruplar arasında, Kİ grubunda KŞ (p<0,001) ve PSQI (p=0,002) değerlerinde anlamlı düşüş ve AAÖ (p=0,001) değerinde artış görülürken, KSa (p=0,545) ve KS (p=0,140) değerlerinde fark bulunmadı. Üç aylık takipte, gruplar arasında, Kİ grubunda KS (p=0,016), KŞ (p<0,001) ve AAÖ’de (p=0,003) anlamlı bir düşüş görülürken, PSQI (p=0,229) ve KS’de (p=0,175) fark görülmedi.

Sonuç:

Kİ, NBK tedavisinde kısa ve orta vadede ağrıyı, krampların süresini ve şiddetini azaltmada ve uyku kalitesini iyileştirmede etkili bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Nokturnal bacak krampları, kuru iğneleme, tetik nokta, gastroknemius, uyku kalitesi

Tam Metin (İngilizce)