Orijinal Araştırma

Meme Kanseri İlişkili Lenfödem Hastalarında Vitamin D Düzeylerinin Değerlendirilmesi: Kesitsel Gözlemsel Araştırma

10.4274/tod.galenos.2019.35119

  • Didem Sezgin Özcan
  • Meltem Dalyan
  • Serhat Ergül
  • Sibel Ünsal Delialioğlu
  • Belma Füsun Köseoğlu

Gönderim Tarihi: 07.05.2019 Kabul Tarihi: 01.10.2019 Turk J Osteoporos 2019;25(3):105-110

Amaç:

Çalışmamızın amacı meme kanseri ile ilişkili lenfödem (MKİL) ve sağlıklı popülasyondaki hastalarda plazma D vitamini düzeylerini karşılaştırmak ayrıca sosyo-demografik ve klinik faktörlerin ve lenfödem şiddetinin D vitamini düzeylerine etkilerini tespit etmekti.

Gereç ve Yöntem:

MKİL’li 80 hasta [yaş ortalaması 55,5±8,9 (36-81)] ve kalsiyum ya da Vitamin D tedavisi altında olmayan 80 yaş ve cinsiyet uyumlu sağlıklı kontrol [yaş ortalaması 53,7±7,4 (32-70)] çalışmaya alındı. Olguların sosyo-demografik ve klinik özellikleri sorgulandı. Plazma 25-Hydroxyvitamin D3, kalsiyum, fosfor, alkalen fosfataz (ALP), parathormon (PTH) düzeyleri değerlendirildi. Lenfödem evre 0, I, II veya III olarak sınıflandırıldı.

Bulgular:

Ortalama lenfödem süresi 23,5±13,8 aydı. MKİL’li hastalarda sağlıklı kontrollere oranla daha düşük D vitamini düzeyleri ve daha yüksek PTH ve ALP düzeyleri saptandı. Çok değişkenli regresyon analizi sonucunda, MKİL hastalarında D vitamini düzeyleri ile yaş, meme kanseri evresi ve hastalık süresi arasında anlamlı bir ilişki olduğu ortaya çıkarıldı. Evre 3 lenfödem hastalarında, evre 1’e kıyasla D vitamini düzeyi daha düşük ve PTH düzeyi anlamlı olarak daha yüksekti.

Sonuç:

D vitamini düzeyleri lenfödemli hastalarda sağlıklı kontrollere oranla daha düşük saptanmıştır. Şiddetli lenfödemi olan hastalarda D vitamini düzeylerinin daha düşük saptanmasına rağmen, çok değişkenli regresyon analizi lenfödem şiddetinin D vitamini düzeyleri üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığını ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: D vitamini, meme kanseri, lenfödem, parathormon

Tam Metin (İngilizce)