Orijinal Araştırma

Medyan Sinirin Farklı Seviyelerden Ultrason ile İncelenmesi: Değerlendiriciler Arası Güvenilirlik Çalışması

10.4274/tod.galenos.2023.30164

  • Burak Tayyip Dede
  • Fatih Kılınç
  • Muhammed Oğuz
  • Fatih Bağcıer
  • Ebru Aytekin

Gönderim Tarihi: 23.08.2023 Kabul Tarihi: 16.10.2023 Turk J Osteoporos 2024;30(1):44-48

Amaç:

Bu çalışmada asemptomatik bireylerde ultrason (US) ile farklı seviyelerde değerlendirilen medyan sinirin değerlendiriciler arası güvenilirliğinin araştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem:

Bu çalışma kesitsel bir çalışmadır. Bu çalışmaya 61 sağlıklı kontrol dahil edildi. Medyan sinirin karpal tünel girişindeki mediolateral ve ön-arka çapları ve kesit alanı ölçüldü. Karpal tünel çıkışında ve ön kol seviyesinde medyan sinirlerin kesit alanı ölçüldü. Düzleşme oranı, bilek-ön kol oranı ve bilek-ön kol farkı hesaplandı.

Bulgular:

Ölçümlerin gözlemciler arası karşılaştırılmasında sadece karpal tünel çıkış kesit alanında istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardı (p=0,048). Diğer ölçümler açısından gözlemciler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (p>0,05). Medyan sinir ölçümlerinde; ön kol kesit alanı ve medyan sinirin şişme oranı dışında, gözlemciler arası güvenilirlik orta ile iyi düzeydeydi [sınıf içi korelasyon katsayısı (ICC) =0,54-0,81]. Medyan sinir ön kol kesit alanı için güvenilirlik, değerlendiriciler arası mükemmeldi (ICC =0,91). Ancak şişme oranı açısından, gözlemciler arası güvenirlik zayıftı (ICC =0,27).

Sonuç:

Bu çalışmada US’nin asemptomatik bireylerde medyan sinir boyutlarını ölçmek için güvenilir bir araç olduğu gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ultrason, güvenilirlik, medyan sinir

Tam Metin (İngilizce)