Orijinal Araştırma

Ilımlı Şiddetli İdiyopatik Skolyozlu Adölesanlarda Yaşam Kalitesi ve Görsel Deformite Algısı

10.4274/tod.galenos.2022.00821

  • Duygu Çubukçu
  • İbrahim Bilir

Gönderim Tarihi: 18.03.2022 Kabul Tarihi: 20.05.2022 Turk J Osteoporos 2022;28(3):200-205

Amaç:

Bu çalışmanın amacı, ılımlı şiddetteki idiyopatik skolyozlu adölesanlarda eğrilik derecesi, görsel deformite algısı, yaşam kalitesi, ağrı düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemektir.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmaya Cobb açısı 10-25 derece olan idiyopatik skolyoz tanılı adölesanlar alındı. Sosyodemografik veriler kaydedildi. Ayrıca eğrilik derecesi Cobb yöntemi, görsel deformite algıları Walter Reed Görsel Değerlendirme ölçeği (WRGDÖ), yaşam kalitesi Skolyoz Araştırma Derneği-22 anketi (SSR-22) ve ağrı değerlendirmeleri görsel analog ölçeği ile belirlendi.

Bulgular:

Çalışma örneklemi adölesan idiyopatik skolyozu (AİS) olan 72 hastadan (48 kız, 24 erkek) oluşturuldu. Hastaların yaş ortalaması 14,59±18,4 yıl, ortalama Cobb açısı 20,77±3,57° (13-25°) olarak hesaplandı. SRS-22 yaşam kalitesi anketi puanları ortalama skor 3,86±0,68 (0,45-4,81), ortalama WRGDÖ skor 12,58±2,85 (7,00-18,00) idi. Çalışmaya dahil edilen AİS’li bireylerin Cobb dereceleri ile WRGDÖ skoru arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptandı (r=0,290 p=0,042). Cobb dereceleri ile SRS-22 ağrı (r=-0,294 p=0,012), SRS-22 omurga fonksiyonları (r=-0,238 p=0,044) arasında negatif yönlü istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulundu. SRS-22 genel vücut imajı ile WRGDÖ-toplam skor (r=-0,260 p=0,027), SRS-22 ruh sağlığı ile WRGDÖ-vücut eğriliği arasında negatif yönlü istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptandı (r=-0,233 p=0,049).

Sonuç:

Bu çalışma sonucuna göre ılımlı şiddetteki AİS’nin vertebra diziliminin yanı sıra yaşam kalitesi, algılanan vücut dizilimini de etkilediğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Adölesan idiyopatik skolyoz, yaşam kalitesi, skolyoz algısı

Tam Metin (İngilizce)