Orijinal Araştırma

Lateral Epikondilit Tanılı Hastalarda Ekstrakorporeal Şok Dalga Tedavisi ve Kuru İğneleme Tedavisi Kombinasyonunun Ağrı, Kavrama Gücü ve Fonksiyonellik Üzerine Etkisi

10.4274/tod.galenos.2019.68552

  • Fatih Bağcıer
  • Nurdan Yılmaz

Gönderim Tarihi: 13.02.2019 Kabul Tarihi: 09.04.2019 Turk J Osteoporos 2019;25(2):65-71

Amaç:

Bu çalışmada, lateral epikondilit tanılı hastalarda, ekstrakorporeal şok dalga tedavisi (ESWT) ile ön kol ekstansör kaslarındaki aktif tetik noktalara kuru iğneleme (DN) tedavisi kombinasyonunun ağrı, kavrama kuvveti ve fonksiyonellik üzerine etkisi araştırıldı.

Gereç ve Yöntemler:

Çalışma 40 hasta üzerinde gerçekleştirildi. Hastalar; ESWT ve ESWT + DN olmak üzere iki gruba ayrıldı. ESWT ve egzersiz grubundaki hastalara 2000 atım, haftada bir kere, 3 seans; diğer gruba ise buna ek olarak 3 seans DN tedavisi uygulandı. Her iki gruptaki hastalara germe ve eksentrik kuvvetlendirme egzersizleri verildi. Hastaların palpasyon ve kavrama ile meydana gelen ağrı şiddeti Vizuel Ağrı Skalası (VAS) ile, lateral epikondil hassasiyeti algometre ile, kavrama kuvveti dinamometre ile ve fonksiyonellik düzeyi ise hasta bazlı önkol değerlendirme anketi (PRTEE) ile tedavi öncesinde, tedavi bitiminde (1. ay) değerlendirildi.

Bulgular:

Tedavi öncesi ve tedavi sonrası 1. ay sabah, aktivite ve istirahat VAS ağrı skorları karşılaştırıldığında; her iki grupta da bütün VAS değerleri istatistiksel olarak anlamlı iken (p<0,001), gruplar arası kıyaslama yapıldığında ESWT + DN grubunda ağrı skorlarında düzelmenin gece ağrısı hariç daha üstün olduğu görülmüştür (p<0,001). Tedavi öncesi ve tedavi sonrası lateral epikondilin en hassas bölgesinin algometre ile değerlendirilmesi kıyaslandığında her iki grupta da anlamlı bir düzelme görülürken (p<0,001), ESWT + DN grubunda düzelmenin üstün olduğu gözlemlenmiştir (p<0,001). Dirsek fleksiyon ve ekstansiyon pozisyonunda ölçülen maksimum kavrama kuvveti değerleri tedavi sonrasında her iki grupta da anlamlı artarken ESWT + DN grubunda ekstansiyon pozisyonundaki artış daha üstündü (p<0,05). Hastaların tedavi öncesi ve tedavi sonrası PRTEE skalasında görülen değişimler incelendiğinde; tedavi sonrasında bütün gruplarda tedavi öncesine göre iyileşme lehine istatistiksel olarak anlamlı azalma görüldü (p<0,05). ESWT ile ESWT + DN grupları birbirleriyle karşılaştırıldığında; ESWT + DN grubunda ağrı skoru, fonksiyon skoru değişiminin ESWT grubuna göre daha etkili olduğu görüldü (p<0,001).

Sonuç:

Çalışmamız, lateral epikondilit tedavisinde ESWT ve DN kombinasyon tedavisinin sadece ESWT tedavisinden daha iyi klinik sonuçları olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Lateral epikondilit, kuru iğneleme, ekstrakorporeal şok dalga tedavisi

Tam Metin (İngilizce)