Orijinal Araştırma

Kronik Bel Ağrılı Hastalarda Nöropatik Ağrının Sağlıkla İlişkili Yaşam Kalitesi ve Özürlülük Üzerine Etkisi

10.4274/tod.galenos.2018.43255

  • Bilge Kesikburun
  • Nihal Tezel
  • Nuray Gülgönül
  • Emel Ekşioğlu
  • Aytül Çakcı

Gönderim Tarihi: 05.07.2018 Kabul Tarihi: 12.12.2018 Turk J Osteoporos 2018;24(3):73-77

Amaç:

Bel ağrısı dünya çapında en yaygın kronik ağrı bozukluğudur. Kronik bel ağrısı nosiseptif ve nöropatik mekanizmalarla ilişkili olan mikst bir ağrı sendromudur. Nöropatik ağrının araştırılması ve erken tedavisi kronik bel ağrısının yönetiminde öneme sahiptir. Bu çalışmanın amacı kronik bel ağrılı hastalarda nöropatik ağrı sıklığını araştırmak ve sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi ve özürlülük üzerine etkisini belirlemektir.

Gereç ve Yöntem:

Toplam 120 kronik bel ağrılı hasta çalışmaya katıldı. Nöropatik ağrının varlığı Leeds Assessment of Neuropathic Symptoms and Signs kullanılarak değerlendirildi. 10 cm vizüel analog skala (VAS) ağrı skoru, Oswestry Özürlülük indeksi (ODİ) ve kısa form-36 (KS-36) ölçümleri yapıldı. Ayrıca nöropatik ağrı için prediktörler araştırıldı.

Bulgular:

Kronik bel ağrılı hastaların 49’unda (%4,8) nöropatik ağrı tespit edildi. ODİ skoru ve VAS ağrı skoru nöropatik ağrısı olanlarda nöropatik ağrısı olmayanlara göre daha yüksekti (sırasıyla p<0,001 ve p=0,035). Nöropatik ağrısı olan hastalarda KS-36’nın fiziksel fonksiyon, vücut ağrısı, genel sağlık ve fiziksel komponent alt birimleri daha düşüktü (sırasıyla p=0,043; p<0,001; p=0,012; p<0,001). İleri yaş ve radiküler bel ağrısı nöropatik ağrı için belirleyiciler olarak bulundu (sırasıyla p=0,016 ve p<0,001).

Sonuç:

Kronik bel ağrısında nöropatik ağrının varlığı düşük yaşam kalitesi ve özürlülük ile ilişkili bulundu. İleri yaş ve radiküler ağrının varlığı nöropatik tutulumla ilişkiliydi.

Anahtar Kelimeler: Kronik bel ağrısı, nöropatik ağrı, özürlülük, yaşam kalitesi

Tam Metin (İngilizce)