Orijinal Araştırma

Kronik Bel Ağrılı Genç ve Yaşlı Hastaların Fonksiyonel Durum ve Depresyon Açısından Karşılaştırılması: Çok Merkezli Kesitsel Bir Araştırma

10.4274/tod.galenos.2023.65902

  • Yasemin Yumuşakhuylu
  • Afitap İçağasıoğlu
  • Naciye Füsun Toraman
  • Gülçin Kaymak Karataş
  • Ömer Kuru
  • Yeşim Kirazlı
  • Kazım Çapacı
  • Esma Eriman
  • Sema Haliloğlu
  • Ayşegül Ketenci

Gönderim Tarihi: 14.09.2023 Kabul Tarihi: 15.12.2023 Turk J Osteoporos 2024;30(1):49-54

Amaç:

Bu çalışmada genç ve yaşlı kronik bel ağrılı (KBA) hastaların fonksiyonellik ve depresyon açısından farklılıkları karşılaştırılmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Bu çok merkezli kesitsel çalışmaya, Türkiye’nin 7 bölgesindeki farklı fiziksel tıp ve rehabilitasyon polikliniklerine başvuran KBA’lı 106 genç 104 yaşlı hasta dahil edilmiştir. Sosyodemografik veriler anketler yoluyla toplanmıştır. Fonksiyonel durum Roland-Morris Dizabilite anketi (RMDA) ile, psikolojik sorgulama ise Beck Depresyon anketi (BDA) ile değerlendirilmiştir. İstatistiksel analizler IBM SPSS Statistics 22 paket programıyla yapılmıştır.

Bulgular:

Çalışmamıza 106 genç [ortalama yaş: 24,3 (18-30)] ve 104 yaşlı [ortalama yaş: 70,5 (65-108)] hasta katıldı. Cinsiyet dağılımı açısından genç (68 kadın, 38 erkek) ve yaşlı hasta (66 kadın, 38 erkek) grupları arasında anlamlı bir farklılık yoktu (p=0,917). BDA sonuçları gençlerde 11,90±10,6 iken yaşlı hasta grubunda 16,17±10,72 bulunmuşken (p=0,002), RMDA ortalamaları geçlerde ve yaşlılarda sırasıyla 10,31±6,36 ve 16,04±5,36 olarak bulundu (p=0,001).

Sonuç:

KBA sık karşılaşılan, fonksiyonel ve psikolojik problemlere yol açtığı bilinen bir hastalıktır. Bel ağrısı kaynaklı fonksiyon kaybı ve depresyon ciddi halk sağlığı problem ve kronik dizabilitenin belirleyicilerindendir. KBA gelişimini engelleyecek risk faktörlerinin belirlenmesi ve buna yönelik sosyal programların geliştirilmesi, hassas kişilerde yaşam kalitesini artıracak, iş gücü kaybını azaltacak ve halk sağlığına önemli olumlu etkileri olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Bel ağrısı, fonksiyonel kapasite, geriatri, depresyon, halk sağlığı

Tam Metin (İngilizce)