Orijinal Araştırma

Koronavirüs Hastalığı-2019 Pandemisi ve “Yeni Normal”in Ortopedi Poliklinik Pratiği Üzerindeki Etkisi

10.4274/tod.galenos.2021.20438

  • Çağdaş Biçen
  • Mehmet Aykut Türken

Gönderim Tarihi: 13.01.2021 Kabul Tarihi: 22.03.2021 Turk J Osteoporos 2021;27(3):145-150

Amaç:

Bu çalışmanın amacı, koronavirüs hastalığı-2019 pandemisinin ortopedi polikliniği üzerindeki etkilerini değerlendirmek, hasta sayısı, hastaların şikayetlerindeki değişiklikler ve demografik özellikleri araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem:

Hastanemizde ortopedi polikliniğine başvuran hastaların verileri dört dönem için değerlendirildi. Dönem 1 Mart ve Mayıs 2019 arasında; dönem 2 Haziran ve Ağustos 2019 arasında; dönem 3 Mart ve Mayıs 2020 arasında; ve dönem 4 Haziran ve Ağustos 2020 arasındaydı. Karşılaştırmalı analiz için her dönemde başvuran hastaların yaş, cinsiyet, sayı ve Uluslararası Hastalık Sınıflandırması 10. Revizyon kodları verileri kaydedildi.

Bulgular:

Dört dönem içinde ortopedi polikliniğine başvuran toplam 7.120 hasta çalışmaya dahil edildi. En düşük poliklinik başvuru sayısı (1.119), Mart 2020’de pandeminin ilanını takip eden üç ayda (dönem 3) görülürken, en yüksek sayı (2.149), Haziran 2020’de sınırlandırmaların kaldırılmasını takip eden üç ayda görüldü (dönem 4). Dört dönem arasında hasta yaşları açısından anlamlı bir fark gözlenmedi (p=0,945). Bununla birlikte, 65 yaş ve üzeri hastalar için dönemler arasında fark vardı. Polikliniğe başvuru nedenleri de dönemler arasında farklıydı. 3. dönemde travmatik nedenlerle başvurular diğer üç döneme göre istatistiksel olarak daha yüksekti (p<0,001, p=0,003, p<0,001).

Sonuç:

Kısıtlamalar kaldırıldıktan sonra ortopedi polikliniğine gelen hasta sayısının arttığı belirlendi. Poliklinik sistemi, kontaminasyonu önleyecek ve hastaların tedavilerinin etkin bir şekilde devam ettirilebileceği şekilde organize edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, pandemi, ortopedi, poliklinik, koruyucu önlemler

Tam Metin (İngilizce)