Orijinal Araştırma

İskemik İnmeden Sağ Kalanlar Arasında 10 Yıllık Kırık Riski Değerlendirmesi, Komorbidite Yükü ve Fonksiyonel Durum Arasındaki İlişkiler

10.4274/tod.galenos.2022.78557

  • İlknur Aykurt Karlıbel
  • Meliha Kasapoğlu Aksoy

Gönderim Tarihi: 24.04.2022 Kabul Tarihi: 03.06.2022 Turk J Osteoporos 2022;28(2):158-165

Amaç:

İnme sonrası özürlülük ve komorbiditeler hayatta kalanlar arasında ciddi problemler oluşturmaktadır. İskemik inme hastalarında komorbidite yükü ve fonksiyonel durumun kırık riskini belirlemede etkili olabileceğini düşündük. Bu çalışmanın amacı iskemik inmeli hastalarda 10 yıllık kırık riskini belirlemede komorbidite yükü ve fonksiyonel durumun etkisini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem:

Bu kesitsel çalışmaya 138 iskemik inmeli hasta dahil edildi. Fonksiyonel durum [Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçütü (FIM)], komorbidite yükü [Charlson Komorbidite indeksi (CCI)] ve kırık riski [Kırılma Riski Değerlendirme skoru (FRAX)] değerlendirildi.

Bulgular:

Olguların ortanca yaşı 64 (49-83) yıl (%53,6 erkek) idi. CCI arttıkça motor (FIM-motor) ve bilişsel (FIM-bilişsel) fonksiyonlar azaldı. FIM-motor ve FIM-bilişseldeki azalma ve CCI’daki artış, majör osteoporotik kırık (FRAX-MOFR) ve kalça kırığı (FRAX-HFR) riskini istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde artırdı (p<0,05). Osteoporotik kırık öyküsü olan hastalar daha yaşlıydı, daha düşük FIM-motor ve FIM-bilişsel ve daha yüksek CCI’ya sahipti (p<0,05). FIM-motor, FIM-bilişsel ve CCI ile FRAX-MOFR ve FRAX-HFR arasında anlamlı bir ilişki vardı ve CCI bağımsız değişkendi.

Sonuç:

İnmeden kurtulanlarda motor ve bilişsel işlev seviyeleri ve komorbidite yükü, majör osteoporotik kırık ve kalça kırığı riskini öngörebilir. Komorbidite yükü bağımsız değişkenlerdir.

Anahtar Kelimeler: Komorbidite yükü, fonksiyonel durum, kırık riski, FRAX, iskemik inme

Tam Metin (İngilizce)