Orijinal Araştırma

Hipotiroidi ve Hipertirodisi Olan Hastaların Osteoporoz Bilgi ve Farkındalık Düzeylerinin Karşılaştırılması

10.4274/tod.galenos.2023.31932

  • Sevil Karagül
  • Işıl Fazilet Kartaloğlu

Gönderim Tarihi: 31.10.2022 Kabul Tarihi: 22.03.2023 Turk J Osteoporos 2023;29(2):117-123

Amaç:

Osteoporoz, hipotiroidi ve hipertiroidiye ikincil olarak izlenebilmektedir. Biz bu çalışmada hipotiroidi ve hipertiroidisi olan hastalarda osteoporoz farkındalık ve bilgi düzeyini değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmaya 80 hipotiroidi ve 68 hipertiroidi tanılı toplam 148 hasta ve 148 gönüllü dahil edildi. Tüm hastaların ve gönüllülerin demografik bilgileri ve sosyoekonomik durumu kaydedildi. Katılımcılar osteoporoz bilgi testi ve osteoporoz farkındalık skalası ile değerlendirildi. Osteoporoz bilgi anket skorları için 13 ve üzeri doğru cevaplar yeterli, 13 altı yetersiz olarak kabul edildi. İlk olarak hasta ve gönüllü grubu karşılaştırıldı ve sonra hasta grubu kendi içinde hipotirodi ve hipertiroidi olarak iki gruba ayrıldı. Hipotirodi ve hipertiroidi hastalarının osteoporoz farkındalıklarını ve osteoporoz bilgi düzeylerini ölçen anketleri karşılaştırıldı.

Bulgular:

Hasta ve kontrol grupları arasında yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi ve gelir düzeyi açısından fark yoktu (p>0,05). Hem hasta hem de kontrol grubu osteoporoz farkındalığına sahipti ancak gruplar arasında anlamlı fark yoktu (p>0,05). Hipotiroid-hipertiroid hasta grubu ve kontrol grubunda osteoporoz farkındalığı yüksekti. Hasta grubu ile kontrol grubunun osteoporoz bilgi düzeyleri karşılaştırıldığında, kontrol grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0,05). Hipertiroidi ve hipotiroidi hastalarının osteoporoz farkındalık düzeyleri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). Hipotiroidi ve hipertiroidisi olan hastalarda osteoporoz bilgi düzeyi düşüktü.

Sonuç:

Hipotiroidi ve hipertiroidi hasta grubu ve kontrol grubunda osteoporoz farkındalığı yüksekti. Hasta ve kontrol gruplarının osteoporoz bilgi düzeylerine bakıldığında her iki grupta da bilgi düzeyi yetersiz olmasına rağmen hasta grubundaki azalma anlamlıydı.

Anahtar Kelimeler: Hipotiroidi, hipertiroidi, osteoporoz farkındalık, bilgi düzeyi

Tam Metin (İngilizce)