Orijinal Araştırma

Hastanın Yaşı, Ağırlığı, Boyu ve Vücut Kitle İndeksi Dual X-ray Tetkiki Esnasında Oluşan Pozisyonlama Hatalarına Etkili Mi?

10.4274/tod.13008

  • Filiz Tuna
  • Derya Demirbağ Kabayel

Gönderim Tarihi: 19.02.2018 Kabul Tarihi: 25.06.2018 Turk J Osteoporos 2018;24(1):21-25

Amaç:

Dual enerji X-ışını absorbsiyometri tetkiki esnasında hastanın pozisyonlaması, kemik mineral yoğunluğu değerlendirmesinde önemlidir. Doğru pozisyonlama üzerine teknisyenin rolü önemli kabul edilirken, hastaya ait özelliklerin bu pozisyonlamaya etkisi yeterince açıklanmamaktadır. Bu araştırmadaki amacımız; postmenopozal kadınların yaş, boy, kilo ve vücut kitle indeksi gibi özelliklerinin pozisyonlama hatalarına etkileri olup olmadığını araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem:

Post-menopozal kadınlara ait dual enerji X-ışını absorbsiyometri raporları ve dosyaları retrospektif olarak incelendi. Beden kitle indeksi değerlerine göre 3 grup oluşturuldu; normal, fazla kilolu ve obez. Her bir gruba 41 hasta dahil edildi. Yalnızca Hologic cihazına ait görüntüler değerlendirmeye katıldı. Dual enerji X-ışını absorbsiyometri çıktı raporlarındaki bel ve kalça bölgesi görüntüleri kullanılarak, pozisyonlama hatası olan hastalar tanımlandı. Vücut kitle indeksi grupları arasında pozisyonlama hata oranları arasındaki fark Pearson ki-kare testi ile belirlendi. Yaş, boy, ağırlık ve vücut kitle indeksinin pozisyonlama hataları üzerine etkisi basit doğrusal regresyon analizi ile incelendi.

Bulgular:

Normal, aşırı kilolu ve obez gruplar arasındaki pozisyonlama hataları dağılımı sırasıyla %35,3 (36), %29,4 (30) ve %35,3 (36) saptandı. Aynı gruplarda doğru pozisyonlanmış hastaların dağılımı sırasıyla; %23,8 (5), %52,4 (11) ve %23,8 (5) idi. Pozisyonlama hataları açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (Pearson ki-kare, p=0,127).

Sonuç:

Yaş, boy, ağırlık ve beden kütle indeksi gibi hastaya ait özellikler pozisyonlama hatalarını istatistiksel olarak anlamlı düzeyde etkilemez.

Anahtar Kelimeler: Vücut kitle indeksi, dansitometri, postmenopozal osteoporoz, pozisyonlama hataları

Tam Metin (İngilizce)