Orijinal Araştırma

Geriatrik Popülasyon için Fiziksel Performansın Fonksiyonel Değerlendirme Ölçeği Türkçe Versiyonu: Güvenirlik ve Geçerlilik Çalışması

10.4274/tod.galenos.2022.63496

  • Bürde Kesikbaş
  • Emine Atıcı
  • Josu Alustiza Navarro

Gönderim Tarihi: 12.10.2022 Kabul Tarihi: 08.12.2022 Turk J Osteoporos 2023;29(2):96-102

Amaç:

“Geriatrik Popülasyon için Fiziksel Performansın Fonksiyonel Değerlendirme Ölçeği (Alusti test)”nin Türkçeye çevrilmesi, geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesidir.

Gereç ve Yöntem:

Çeviri sürecinde prensipler tarafından önerilen kültürler arası uyum modeli kullanıldı. Hastalar Alusti testinin Türkçe versiyonu ile değerlendirildi ve bir hafta sonra tekrar uygulandı. Güvenirliği ve iç tutarlılığı belirlemek için Cronbach alfa katsayısı hesaplandı. Test-tekrar test güvenirliği, sınıf içi korelasyon katsayısı (ICC) ve Pearson korelasyon analizi kullanılarak belirlendi. Yapı geçerliliği faktör analizi ile incelendi. Benzer ölçek geçerliği Alusti testi ile Kısa Fiziksel Performans Bataryası (KFPB) ve Barthel indeksi (Bİ) karşılaştırılarak, kriter geçerliği ise Alusti testi ile Tinetti Denge ve Yürüme Değerlendirmesi, zamanlı kalk ve yürü testi (ZKYT), 6 metre yürüme hızı testi ve Rivermead mobilite indeksi (RMİ) puanları karşılaştırılarak incelendi.

Bulgular:

Cronbach alfa katsayısı 0,701’dir. Test-tekrar test güvenilirliği için ICC 0,948’dir. Alusti test dört faktörle açıklanmıştır. KFPB (r=0,586, p=0,000), Bİ (r=0,321, p=0,005) ve Tinetti yürüme testi (r=0,512, p=0,000) Alusti test toplam puanı ile orta derecede pozitif korelasyona sahipti. Tinetti denge testi (r=0,662, p=0,000), Tinetti denge ve yürüme değerlendirmesi toplam puanı (r=0,655, p=0,000) ve RMİ (r=0,715, p=0,000) yüksek oranda pozitif korelasyona sahipti.

Sonuç:

Alusti testin Türkçe versiyonu geriatrik popülasyon için geçerli ve güvenilir bir ölçektir.

Anahtar Kelimeler: Fiziksel performans, fonksiyonel değerlendirme, yaşlı birey, geçerlik, güvenirlik

Tam Metin (İngilizce)