Orijinal Araştırma

Genel Anestezi Altındaki Tavşanlarda Sugammadeksin D Vitamini Düzeylerine Etkileri

10.4274/tod.galenos.2019.63325

  • Tuğba Hünerel
  • Hatice Betül Altınışık

Gönderim Tarihi: 12.04.2019 Kabul Tarihi: 14.05.2019 Turk J Osteoporos 2019;25(3):88-92

Amaç:

Sugammadeks non-depolarizan bloğun geri döndürülmesi için yaygın kullanılan bir anestezik ajandır. Enkapsülasyon yoluyla steroid bileşiklerin kan düzeylerini azaltır. Bu çalışma, sugammadeksin steroid yapılı olan D vitamininin kan düzeyleri üzerine etkisini araştırmak amacıyla yapıldı.

Gereç ve Yöntem:

2-2,5 kg ağırlığında toplam 15 yetişkin erkek Yeni Zelanda ırkı beyaz tavşan, dekürarizasyona göre randomize olarak üç gruba ayrıldı: Grup S [sugammadeks (16 mg/kg), n=5], grup N [neostigmin (0,05 mg/kg), n=5], grup K (kontrol grubu, n=5). D vitamini düzeyleri; bazal, genel anestezi sonrası 20. dakika ve genel anestezi sonrası 24. saatte venöz kandan ölçüldü.

Bulgular:

Anestezi öncesi, anestezi sonrası 20. dakika ve 24. saatte ortalama ± SS D vitamini seviyeleri sırasıyla; grup S için 4,42±0,60 ng/mL, 4,93±0,72 ng/mL ve 4,66±0,94 ng/mL, grup N için 4,92±0,45 ng/mL, 5,02±0,41 ng/mL ve 5,41±0,56 ng/mL ve grup C için 5,15±0,82 ng/mL, 4,57±1,10 ng/mL, 5,21±1,05 ng/mL idi. Gruplar arasında ortalama D vitamini düzeylerinde bazal, 20. dakika ve 24. saatte anlamlı fark yoktu.

Sonuç:

Beklenenin aksine, sugammadeksin D vitamini kan düzeyleri üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi olmadı.

Anahtar Kelimeler: D Vitamini, genel anestezi, steroidler, sugammadeks

Tam Metin (İngilizce)