Orijinal Araştırma

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Servisinde Tedavi Alan Hastalarda D Vitamin Düzeylerinin Değerlendirilmesi

10.4274/tod.galenos.2023.93270

  • Esra Şahingöz Bakırcı
  • Gülseren Demir Karakılıç
  • Ferda Büyük

Gönderim Tarihi: 04.03.2023 Kabul Tarihi: 03.04.2023 Turk J Osteoporos 2023;29(3):156-160

Amaç:

Çalışmamızın amacı fiziksel tıp ve rehabilitasyon (FTR) servislerinde yatarak tedavi alan hastalarda D vitamini eksikliği oranını ve hasta gruplarına göre dağılımını belirlemektir.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmaya ikinci basamak bir devlet hastanesinin FTR servislerinde 01.01.2017-01.08.2022 tarihlerinde yatarak tedavi alan 805’i kadın ve 405’i erkek olmak üzere toplam 1210 hasta retrospektif olarak dahil edildi. Tüm hastaların yaş, cinsiyet, hastaneye yatış tanısı, hastaneye yatış tarihindeki 25-hidroksivitamin D [25(OH)D] değerleri kaydedildi.

Bulgular:

Çalışmaya alınan hastaların yaş ortalaması 64’tü (54-72). Ortalama 25(OH)D düzeyi 13,16’ydı (8,73-19,36). Hastalar fizik tedavi programı aldıkları tanılara göre gruplara ayrıldığında ve 25(OH)D düzeyleri değerlendirildiğinde, tanı grupları arasında bulunan farklılık anlamlıydı (p=0,020). En düşük ortanca değeri dizin iç bozukluğu, kas ve tendon yaralanması olan grupta bulunurken; bunu nörolojik rehabilitasyon grubu izledi. En yüksek ortanca değeri ise ortopedik rehabilitasyon grubunda olan hastalarda bulundu. Hastaların %93,9’unda D vitamini eksiklik veya yetersizliği saptandı. En yüksek ciddi eksiklik oranı ise nörolojik rehabilitasyon grubundaydı (%38,1).

Sonuç:

FTR servislerinde yatan hastalar D vitamini eksikliği açısından risk altında olan bir popülasyondan oluşmaktadır. Bu nedenle hastalarımızın servislere kabul aşamasında D vitamini değerinin rutin ölçüm yapılıp, replasman ve idame tedavilerinin yapılmasının optimal rehabilitasyon sonuçlarına ulaşabilmek açısından faydalı olabileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: D vitamini, eksiklik, rehabilitasyon, yatan hasta

Tam Metin (İngilizce)