Orijinal Araştırma

Fibromiyaljili Hastalarda Serum Endokan Düzeyleri ile Karotis İntima-medya Kalınlığı Arasında İlişki Var mı?

10.4274/tod.galenos.2019.16023

  • Fatih Bağcıer
  • Fatih Hakan Tufanoğlu
  • Özgür Kadıçeşme

Gönderim Tarihi: 27.10.2018 Kabul Tarihi: 30.03.2019 Turk J Osteoporos 2019;25(2):49-52

Amaç:

Fibromiyaljinin patofizyolojisi henüz tam olarak aydınlatılmamış olmakla birlikte, fibromiyaljili hastalarda enflamasyon ve endotel disfonksiyonunun ortaya çıktığı ileri sürülmüştür. Son yıllarda, endokan enflamasyon ve endotel disfonksiyonu için önemli bir biyobelirteç olarak bildirilmiştir. Erken aterosklerotik vasküler hastalıkları değerlendirmede karotis intima media-kalınlığının (KİMK) değerlendirilmesi önemlidir. Bu çalışmada, fibromiyalji hastalarında serum endokan düzeylerini ve KİMK’yi ölçerek bu mekanizmayı araştırdık, aralarında bir korelasyon olup olmadığını değerlendirdik.

Gereç ve Yöntem:

İlk kez fibromiyalji tanısı alan 40 kadın hastadan toplanan serum örnekleri ve 40 sağlıklı kadın endokan düzeyleri ve KİMK ultrasonografi ile incelendi ve iki grubun değerleri karşılaştırıldı.

Bulgular:

Hasta grubunda serum endokan seviyeleri ve KİMK sonuçları kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek olarak bulunmuştur (p<0,001). Ayrıca FMS’li hastalarda KİMK ile endokan seviyesi arasında çok zayıf bir korelasyon görüldü.

Sonuç:

Fibromiyaljinin patofizyolojisinde artmış subklinik enflamasyon, endotelyal disfonksiyon ve erken ateroskleroz önemlidir. Artan endokan düzeyi, KİMK ve aralarında korelasyon görülmesi bu mekanizmayı aydınlatmaya katkı sağlar.

Anahtar Kelimeler: Karotis intima-media kalınlığı, fibromiyalji, endokan, korelasyon

Tam Metin (İngilizce)