Orijinal Araştırma

Fibromiyalji Sendromunda Kinezyofobi ve İlişkili Faktörler

10.4274/tod.galenos.2022.59375

  • Uğur Ertem
  • Alev Alp

Gönderim Tarihi: 14.05.2022 Kabul Tarihi: 28.06.2022 Turk J Osteoporos 2023;29(1):27-32

Amaç:

Bu çalışmanın amacı fibromiyaljili (FMS) kadın hastalarda kinezyofobi düzeylerini belirlemektir. Ayrıca, FMS’li hastalarda kinezyofobi ile ilişkili faktörleri araştırmayı ve bu hasta popülasyonunda kinezyofobinin iş sonuçlarına etkisini değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem:

Ocak 2021-Mayıs 2021 tarihleri arasında FMS’li 50 kadın hasta ve kas-iskelet ağrısı olan ancak FMS tanı kriterlerini karşılamayan 44 kadın hasta çalışmaya dahil edildi. Ağrı sayısal skala, kinezyofobi düzeyleri Tampa Kinezyofobi Skalası (TSK) ile, çalışma çıktıları tarafımızca hazırlanan anket formu ile değerlendirildi.

Bulgular:

TSK ortanca puanları FMS grubunda 41,50 (21-61), kontrol grubunda 37 (23-61) idi. TSK puanı FMS grubunda anlamlı olarak yüksekti (p=0,030). Ağrı skorları (p<0,001) ve semptom süresi (p<0,001) yüksek düzeyde kinezyofobi ile anlamlı şekilde ilişkiliydi. Çoklu lineer regresyon analizi yapıldığında, vücut kitle indeksinin (p=0,411) kinezyofobi düzeyleri ile ilişkili olmadığı, yaşın (p<0,001) ise kinezyofobi düzeyleri ile ilişkili olduğu bulundu. FMS hastalarında artan kinezyofobi seviyeleri, daha kötü iş sonuçlarıyla ilişkilendirilmiştir.

Sonuç:

FMS’li hastalarda kinezyofobi düzeyinin değerlendirilmesi ve kinezyofobi varlığında koruyucu stratejiler geliştirilmesi tedavi programı oluşturulurken faydalı bilgiler sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Fibromiyalji, kinezyofobi, iş sonuçları

Tam Metin (İngilizce)