Orijinal Araştırma

Fibromiyalji Sendromlu Kadın Hastalarda Nöropatik Ağrı Değerlendirmelerinde Obezitenin Rolü

10.4274/tod.galenos.2022.62144

  • Meltem Yener Mankır
  • Özge Ardıçoğlu
  • Berat Meryem Alkan
  • Fatma Fidan

Gönderim Tarihi: 10.05.2022 Kabul Tarihi: 06.06.2022 Turk J Osteoporos 2023;29(1):10-16

Amaç:

Bu çalışmada fibromiyalji sendromlu (FMS) kadın hastalarda nöropatik ağrının değerlendirilmesi ve obezitenin fibromiyalji semptomları, yaşam kalitesi ve nöropatik ağrı üzerine etkisinin değerlendirilmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem:

Bu çalışma fibromiyalji teşhisi konulan 40 normal kilolu ve 40 obez hastayı içermiştir. Çalışmaya dahil edilen hastalar Amerikan Romatoloji Koleji (American College of Rheumatology) 1990 ve 2010 sınıflama kriterlerinin tümünü karşılamışlardır. Hastaların nöropatik ağrı düzeyini değerlendirmek için Leeds Nöropatik Semptom ve Bulgu Değerlendirme (LANSS) ve Douleur Nöropatik 4 sorgulama (DN4) ölçekleri kullanıldı. Hastaların yaşam kalitesini değerlendirmek için Fibromiyalji Etki Anketi (FIQ) ölçeği kullanıldı.

Bulgular:

Nöropatik ağrı LANSS skalasına göre %56,3, DN4 skalasına göre %78 hastada saptandı. Nöropatik ağrı oranı normal kilolu FMS’li grupta %42,5, obez FMS’li grupta %70 oranındaydı ve obez grupta istatistiksel olarak anlamlı olarak daha yüksekti. FIQ skorları iki grup arasında anlamlı farklı saptanmadı.

Sonuç:

Nöropatik ağrı obez kadın FMS hastalarında normal kilolu kadın FMS hastalarına göre anlamlı daha yüksek çıkmıştır, bu nedenle FMS’li kadın hastalarda obez olanlarda nöropatik ağrı açısından daha dikkatli olunmalıdır.

Anahtar Kelimeler: LANSS, fibromiyalji, nöropatik ağrı, obezite, ağrı

Tam Metin (İngilizce)