Orijinal Araştırma

Fibromiyalji Sendromlu Kadın Hastalarda Yaşam Kalitesi Düzeyi ve İlişkili Faktörler

10.4274/tod.30932

  • Aliye Bulut
  • Emel Top

Gönderim Tarihi: 22.02.2018 Kabul Tarihi: 09.07.2018 Turk J Osteoporos 2018;24(2):40-45

Amaç:

Çalışmamızda, polikliniğe başvuran Fibromiyalji sendromlu (FMS) kadın hastalarımızda yaşam kalitesini ve yaşam kalitesinin sosyo-demografik özellikler ile ilişkisini inceledik.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmada, 1 Mayıs 2017 - 1 Eylül 2017 tarihleri arasında fizik tedavi polikliniğine başvuran ve FMS tanısı alan 108 kadın hasta alındı. Araştırmada kullanılan veri toplama aracı literatür bilgilerine dayanarak araştırmacı tarafından geliştirilen anket formudur. Anket formu, iki bölümden oluşmaktadır. Formun birinci bölümü sosyo-demografik özellikleri sorgulayan soru takımından (15 soru), ikinci bölümü ise, olguların yaşam kalitesini değerlendirmek için kullanılan yaşam kalitesi kısa ölçeğinden oluşmuştur.

Bulgular:

Bireylerin ekonomik durumlarına göre yaşam kalitesi puanları incelendiğinde; orta gelir düzeyine sahip olan bireylerin emosyonel rol güçlüğü, fiziksel fonksiyon, fiziksel rol güçlüğü ve fiziksel göstergeler skorları diğer gelir gruplarına göre anlamlı derecede yüksektir (p<0,05).

Sonuç:

Sonuç olarak; eğitim ile gelir düzeyi yüksek olan ve beden kitle indeksi normal olup, düzenli uyuyan fibromiyalji tanısı alan kadın hastalarda yaşam kalitesinin daha iyi olduğunu söyleyebiliriz.

Anahtar Kelimeler: Fibromyalji, yaşam kalitesi, klinik özellikler

Tam Metin (İngilizce)