Orijinal Araştırma

Erkeklerde Osteoporoz ve Osteoporotik Kırık Riskinin Değerlendirilmesi: Retrospektif Çalışma

10.4274/tod.galenos.2022.37980

  • Uğur Ertem
  • Fatma Jale İrdesel

Gönderim Tarihi: 27.01.2022 Kabul Tarihi: 22.03.2022 Turk J Osteoporos 2022;28(1):61-65

Amaç:

Osteoporotik kırıklar kadın ve erkeklerde halk sağlığı açısından önemli sonuçlara yol açabilmektedir. Bu çalışmada, erkeklerde osteoporoz (OP) ve osteoporotik kırık sıklığının ve osteoporotik kırıklara neden olabilecek risk faktörlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Fiziksel tıp ve rehabilitasyon polikliniğimize 15 Mart 2021-15 Eylül 2021 tarihleri arasında kas-iskelet sistemi ağrısı ile başvuran 65 yaş üstü erkekler geriye dönük olarak incelendi. Bu çalışmaya toplam 90 hasta dahil edildi. Tüm hastaların 25-hidroksivitamin D3 [25-(OH)D3] düzeyleri, vücut kitle indeksi (VKİ), yaş, kemik mineral yoğunluğu (KMY) T-skorları, sigara ve alkol kullanım durumları ile ilgili veriler kaydedildi.

Bulgular:

Hastaların ortanca yaşı 71 (66-89) yıldı. On dört hastada (%15,5) osteoporotik kırık tespit edildi. Osteoporotik kırıklar vertebral bölgede yoğunlaşmıştı (%71,4). Hastalar iki gruba ayrıldı: Grup 1 (osteoporotik kırıklı) ve grup 2 (osteoporotik kırıksız). Regresyon analizi, yaş ve VKİ’nin osteoporotik kırıklarla ilişkili olduğunu gösterdi (p<0,05). Aksine osteoporotik kırık oluşumu ile 25-(OH)D3 düzeyleri, KMY T-skorları, sigara ve alkol kullanımı arasında ilişki bulunmadı (p>0,05).

Sonuç:

OP ve osteoporotik kırık oluşumu Kadınlarda ve erkeklerde yaygın bir halk sağlığı sorunudur. Osteoporotik kırıkların toplum ve bireyler üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle risk faktörlerinin bilinmesi ve bunlara karşı önlem alınması önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Kırık, osteoporoz, erkekler

Tam Metin (İngilizce)