Orijinal Araştırma

Erkek Hastalarda Antropometrik ve Ultrasonografik Kas ve Deri Altı Yağ Kalınlığı Ölçümleri ile Osteoporoz Arasındaki İlişki

10.4274/tod.galenos.2023.71245

  • Bilinç Doğruöz Karatekin
  • Erkan Mesci
  • Afitap İçağasioğlu

Gönderim Tarihi: 20.02.2023 Kabul Tarihi: 09.03.2023 Turk J Osteoporos 2023;29(3):150-155

Amaç:

Bu çalışmada 50 yaş üzeri osteoporotik erkeklerde osteoporoz şiddeti ile yağ ve kas kütlesi ve kuvveti arasındaki ilişki antropometrik ve ultrasonografik ölçümlerle karşılaştırıldı.

Gereç ve Yöntem:

Fiziksel tıp ve rehabilitasyon polikliniğine başvuran 43 osteoporotik erkekte, dual enerji X-ışını absorbtiyometri T-skorları ve kemik mineral yoğunlukları (KMY) ile osteoporoz şiddeti, Jamar Hand Dynanometer ile el kavrama kuvveti, antropometrik orta kol kas çevresi (MAMC) ve ultrasonografik orta-üst kol kas kalınlığı ölçümü ile kas kütlesi, triseps skinfold kalınlığı kaliper ve ultrasonografik triseps deri altı yağ kalınlığı ölçümü ile deri altı yağ kalınlığı değerlendirildi. Hastaların sigara kullanımı not edildi ve uluslararası fiziksel aktivite anketi ile fiziksel aktivite düzeyleri değerlendirildi.

Bulgular:

MAMC ile femur boyun T-skoru, femur total T-skoru, femur total KMY, ultrasonografik orta-üst kol kas kalınlığı ve triseps skinfold kalınlığı ile istatistiksel olarak anlamlı korelasyon saptandı (p<0,05, r=0,391, r=0,358, r=0,319, r=0,352, r=0,440, sırasıyla). Ultrasonografik orta-üst kol kas kalınlığı ile femur boyun T-skoru, femur boyun KMY, femur total T-skoru ve el kavrama kuvveti ile istatistiksel olarak anlamlı korelasyon saptandı (p<0,05, r=0,500, r=0,315, r=0,396, r=0,407, sırasıyla). Triseps skinfold ölçümü triseps subkütan yağ kalınlığı ile, MAMC ile ve el kavrama kuvveti ile anlamlı korele saptandı (p<0,01, r=0,502, r=0,440, r=0,413, r=0,352, r=-0,440, sırasıyla).

Sonuç:

MAMC ve ultrasonografik orta-üst kol kas kalınlığı ölçümü osteoporoz şiddeti ile ilişkilidir. Basit ve hızlı ultrasonografik ve antropometrik ölçümler erkeklerde osteoporoz ve sarkopeni ile ilgili bilgi verebilir.

Anahtar Kelimeler: Osteoporoz, erkek, ultrasonografi, antropometri, kas kalınlığı

Tam Metin (İngilizce)