Olgu Sunumu

Eklem Tutulumu Olmadan Romatoid Artritin Başlangıç Bulgusu Olarak Bilateral Plevral Efüzyon: Olgu Sunumu ve Literatür Taraması

10.4274/tod.galenos.2022.68926

  • Nurdan Yılmaz
  • Hanefi Suay Aytekin

Gönderim Tarihi: 26.11.2021 Kabul Tarihi: 04.01.2022 Turk J Osteoporos 2022;28(2):169-172

Romatoid artrite (RA) bağlı pulmoner tutulum genellikle eklem tutulumundan sonra gözlenirken, plevral tutulum nadiren eklem tutulumundan önce görülür. Altmış iki yaşında erkek hasta efor dispnesi şikayeti ile başvurdu. Akciğer grafisinde bilateral plevral efüzyon, laboratuvar tetkiklerinde yüksek C-reaktif protein ve eritrosit sedimentasyon hızı mevcuttu. Bilateral plevral efüzyon yapabilecek diğer etiyolojilerinin dışlanması ve serumda romatoid faktör ve antisiklik sitrüline peptid antikorunun pozitif çıkması sonucu hastaya RA tanısı konuldu. Bu olgu, bilinen bir RA tanısı olmasa bile bilateral plevral efüzyon varlığında sistemik bir romatizmal hastalık olan RA’nın her zaman ön tanılar arasında olması gerektiğini vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Anti-siklik sitrüline peptid antikoru, romatoid artrit, plevral efüzyon

Tam Metin (İngilizce)