Orijinal Araştırma

Düşük Ferritin Düzeyine Sahip Reprodüktif Kadınlarda D Vitamini Düzeyleri Kemik Mineral

10.4274/tod.galenos.2021.90582

  • Hatice Hamarat
  • Göknur Yorulmaz
  • Ayşe Ekim Aydemir
  • Emel Örge Gönüllü
  • Ahmet Musmul
  • Sinem Gürcü

Gönderim Tarihi: 02.05.2021 Kabul Tarihi: 22.06.2021 Turk J Osteoporos 2022;28(1):26-31

Amaç:

Reprodüktif kadınlarda demir eksikliği anemisi (DEA) sık gözlenir. 25-hidroksivitamin D [25-(OH)D] eksikliği DEA olanlarda yaygındır. Ferritin düşüklüğüne bağlı oluşan 25-(OH)D eksikliğinin kemik mineral yoğunluğu (KMY) üzerindeki etkisi tartışmalıdır. Bu çalışma, reprodüktif kadınlarda serum ferritin düşüklüğünün 25-(OH)D seviyelerine etkisi ve KMY arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için yapıldı.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmaya ferritin seviyeleri <15 ng/mL olan 140 üreme dönemindeki kadın (15-25 yaş, 25-35 yaş, 35-45 yaş olmak üzere 3 grup) ve 50 sağlıklı kadından oluşan bir kontrol grubu dahil edildi. Vitamin D düzeyi 25-(OH)D>30,0 ng/mL ise yeterli, 25-(OH)D≥20,0, <30,0 ng/mL ise D vitamini yetersizliği, 25-(OH)D <20 ng/mL ise D vitamini eksikliği ve <10 ng/mL ise şiddetli D vitamini eksikliği olarak tanımlandı. Femur boynu ve lomber omurga KMY’si çift enerjili X-ışını absorpsiyometrisi ile ölçüldü. KMY tanısı için Z-skoru kullanıldı. Z-skoru <-2 ise “beklenenden daha düşük KMY’ye sahip” ve >-2 ise “yaş için beklenen kemik yoğunluğu” olarak değerlendirildi.

Bulgular:

Hastaların ve sağlıklı kontrollerin ortalama yaşı 34±10 ve 29±9 yıldı. Serum 25-(OH)D düzeyi hasta grubunda anlamlı farklılık oluşturacak kadar düşüktü (p<0,01). Düşük ferritin gruplarında, düşük yoğunluklu KMY vardı (p>0,05).

Sonuç:

Anemisi olan reprodüktif kadınlarda saptanan düşük D vitamini seviyeleri düşük KMY’ye neden olur.

Anahtar Kelimeler: Anemi, kemik oluşumu, beslenme, metabolizma, vitamin

Tam Metin (İngilizce)