Orijinal Araştırma

Diz Osteoartritli Hastalarda Femoral Kıkırdak Kalınlığı ve Osteoporoz İlişkisi

10.4274/tod.galenos.2020.47704

  • Gamze Altuğ Özövez
  • Alev Alp

Gönderim Tarihi: 23.09.2020 Kabul Tarihi: 09.11.2020 Turk J Osteoporos 2021;27(2):96-102

Amaç:

Diz osteoartriti (OA) olan kadın hastalarda ultrasonografik femoral kıkırdak kalınlığı ve eş zamanlı osteoporoz varlığı arasında ilişki olup olmadığının araştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmaya, polikliniğe başvuran ve her iki dizinde OA bulunan 118 kadın hasta dahil edildi. Hastaların demografik verileri, radyolojik Kellgren Lawrence (K-L) evreleme, ultrasonografi ile femoral kıkırdak kalınlığı (FKK) ölçümü yapıldı. Numerik ağrı değerlendirmesi, OA indeksi [Western Ontario ve McMaster Universitesi Osteoartrit indeksi (WOMAC)], genel sağlık ölçütü ve yaşam kalitesi değerlendirmesi Kısa Form-36 (SF-36) ve kemik mineral yoğunluğu için çift enerjili X-ışını absorbsiyometrisi (DXA) yapılarak kaydedildi.

Bulgular:

Yaş ortalaması 64,5 (aralık: 50-75) olan 58 hastada osteoporoz mevcut iken (grup 1), yaş ortalaması 62 (aralık: 51-75) olan 60 hastada osteoporoz yoktu (grup 2). Grup 2’de vücut kitle indeksi (VKİ) daha yüksek bulundu. K-L evreleme arttıkça osteoporoz insidansı azalma eğilimindeydi. İleri evre OA’da DXA femur boyun, lomber total T-skor ölçümleri yüksek saptandı. Osteoporoz olmayan grupta istatistiksel olarak WOMAC ağrı, tutukluk, fonksiyon ve total skorları daha yüksek, SF-36 fiziksel fonksiyon, fiziksel rol kısıtlanması, ağrı, sosyal fonksiyon skorları daha düşük saptandı. Osteoporoz varlığı ve K-L evreleme ile FKK ölçümü arasında anlamlı ilişki saptanmadı. Sol diz FKK VKİ ile negatif korelasyon göstermekteydi.

Sonuç:

Radyolojik OA ve osteoporoz arasında negatif ilişki saptanmıştır. Ultrasonla FKK ölçümü ve diz OA derecesi arasında anlamlı bir ilişki gözlenmemiştir.

Anahtar Kelimeler: Femoral kıkırdak kalınlığı, diz osteoartriti, osteoporoz, ultrasonografi, SF-36, WOMAC

Tam Metin (İngilizce)