Orijinal Araştırma

Diz Osteoartriti Olan Hastalarda Kısa Dalga Diaterminin Genotoksik Etkisinin Araştırılması

10.4274/tod.galenos.2019.48343

  • Önder Şener
  • Sami Hizmetli
  • Ahmet Karadağ
  • Emrullah Hayta

Gönderim Tarihi: 24.02.2019 Kabul Tarihi: 30.04.2019 Turk J Osteoporos 2019;25(2):53-57

Amaç:

Kısa dalga diatermi (KDD), fiziksel tıp uygulamalarında genellikle derin ısıtıcı olarak kullanılan bir fizik tedavi ajanıdır. Bu çalışmanın amacı, terapötik KDD’den kaynaklanan bir kromozomal hasar olup olmadığını mikronükleus (MN) yöntemiyle araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmaya diz ağrısı olan ve Amerikan Romatoloji Koleji kriterleri ile gonartroz tanısı alan 30 hasta dahil edildi. Yirmi hasta tedavi grubu (grup 1), 10 hasta kontrol grubu (grup 2) olarak tayin edildi. Tedavi grubundaki hastalara 10 seans KDD tedavisi uygulandı, kontrol grubundaki hastalara ise 10 seans sahte KDD tedavisi uygulandı. MN skorlarını değerlendirmek için periferik venöz kan, hem tedavi hem de kontrol grubundan 10 seans KDD tedavisi uygulaması öncesi ve sonrasında alındı. Tedavi öncesi değerlendirilen MN skorları, tedavi grubunda ve kontrol gruplarında 10 seans KDD tedavisi sonu MN skorları ile karşılaştırıldı. Tedavi öncesi ve 10 seans KDD tedavi sonrası MN skorları tedavi ve kontrol grubu arasında karşılaştırıldı.

Bulgular:

Her iki grubun KDD tedavisi öncesi ile 10 seans KDD tedavisi sonrasında MN skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (p>0,05). Grupların MN skorları karşılaştırıldığında KDD tedavisi öncesi ve 10 seans KDD tedavisi sonrasında MN skorları açısından gruplar arasında anlamlı bir fark yoktu (p>0,05).

Sonuç:

Bu çalışmada, terapötik KDD’nin, sitogenetik hasarın bir işareti olan MN skorunda artışa neden olmadığını gözlemledik.

Anahtar Kelimeler: Kısa dalga diatermi, mikronükleus deneyi, gonartroz

Tam Metin (İngilizce)