Orijinal Araştırma

D Vitamini ve Enflamasyon İlişkisinin Nötrofil Lenfosit Oranı, Trombosit Lenfosit Oranı ve Ortalama Trombosit Hacmi ile Değerlendirilmesi

10.4274/tod.07108

  • Elif Umay Altaş
  • Aliye Tosun

Gönderim Tarihi: 30.06.2017 Kabul Tarihi: 16.04.2018 Turk J Osteoporos 2018;24(1):11-14

Amaç:

D vitamini kalsiyum ve fosfor metabolizmasında ve kemik homeostazında önemli rol oynamaktadır. Bunun yanı sıra immün sistem, beyin, gözler, pankreas, kalp, yağ dokusu, tiroit, paratitoid gibi birçok doku ve organda reseptörü gösterilmiş ve D vitamini eksikliğinin immün yanıtın düzenlenmesinde, otoimmün hastalıklarda, enfeksiyöz hastalıklarda, çeşitli kanserlerde, kardiyovasküler ve metabolik hastalıklarda da önemli rol oynadığı ileri sürülmüştür. Bu çalışmada 25-hidroksi-D3 [25(OH)D3] eksikliğinin enflamasyonla ilişkisinin nötrofil lenfosit oranı (NLO), trombosit lenfosit oranı (TLO) ve ortalama trombosit hacmi (OTH) parametreleri kullanılarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Bu retrospektif-kesitsel çalışmaya 25(OH)D3 eksikliği olan 122 hasta ile 85 kontrol alınmıştır. Hastaların C-reaktif protein (CRP), NLO, TLO ve OTH değerleri kaydedilmiş ve incelenmiştir.

Bulgular:

25(OH)D3 eksikliği olan hastalar ile kontrol grubu arasında NLO, TLO ve OTH açısından anlamlı fark saptanmamıştır (p>0,05). 25(OH)D3 eksikliği olan hastalarda CRP anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p=0,001). Değerler arasında herhangi bir korelasyon saptanmamıştır.

Sonuç:

Çalışmamızda D vitamini eksikliği ile NLO, TLO ve OTH değerleri arasında anlamlı bir ilişki saptanmazken; CRP, D vitamini eksikliği olan hastalarda yüksek olarak bulunmuştur. D vitamini eksikliği ile yüksek MPV arasındaki ilişkiyi düzgün bir şekilde değerlendirmek için, iyi dizayn edilmiş prospektif, randomize kontrollü çalışmaların daha geniş serilerle yapılması gereklidir.

Anahtar Kelimeler: 25(hidroksi)D3, enflamasyon, C-reaktif protein, nötrofil lenfosit oranı, trombosit lenfosit oranı, ortalama trombosit hacmi

Tam Metin (İngilizce)