Orijinal Araştırma

D Vitamini, Diz Osteoartriti Şiddeti ve Enflamatuvar Belirteçler Arasındaki İlişki

10.4274/tod.galenos.2021.66934

  • Fulya Bakılan
  • Burcu Ortanca

Gönderim Tarihi: 25.12.2020 Kabul Tarihi: 16.03.2021 Turk J Osteoporos 2022;28(1):6-10

Amaç:

Osteoartritin (OA) patogenezi ve progresyonunun düşük dereceli enflamasyon ile ilişkili olduğu bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı öncelikle nötrofil/lenfosit oranı ve platelet/lenfosit oranlarının OA’daki düşük düzey enflamasyonunu belirlemede uygun parametreler olup olmadığını araştırmaktır. İkincil amaç da D vitamini eksikliğinin, OA’nın radyolojik şiddetine ve enflamatuvar parametrelere katkıda bulunup bulunmadığını araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem:

Diz ağrısı ile başvuran toplam 623 hasta dosyası incelenerek, çalışmaya dahil edilme kriterlerine uyan, 136 diz osteoartritli hasta dosyası çalışmaya dahil edilmiştir. 25-hidroksivitamin D, tam-kan sayımı, eritrosit sedimentasyon-hızı, C-reaktif protein ve diz radyografilerindeki Kellgren-Lawrance evreleri kayıt edilmiştir.

Bulgular:

Çalışmamıza alınan hastaların %52,2’sinde D vitamini eksikliği saptanmıştır (<20 ng/mL). D vitamini değeri <20 ng/mL ve ≥20 ng/mL olan hastalar arasında ne OA şiddeti ne de enflamasyon parametreleri açısından fark saptanmamıştır. Radyografik osteoartrit hastaların %59,5’inde hafif düzeyde, %40,4’ünde ise orta-şiddetli düzeyde saptanmıştır. Yaş açısından değerlendirildiğinde ise, orta-şiddetli OA olan hastaların yaşı, istatistiksel olarak hafif OA’sı mevcut olan hastalara göre fazla bulunmuştur (p<0,001). Yaş dışındaki parametreler açısından, hafif ve orta-şiddetli OA’sı olan hastalarda fark saptanmamıştır.

Sonuç:

Bu çalışmada, nötrofil/lenfosit oranı ve platelet/lenfosit oranının, diz osteoartritindeki düşük dereceli enflamasyonu belirlemede yetersiz olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca D vitamini eksikliğinin, radyolojik olarak OA şiddeti ve enflamatuvar parametreler üzerine etkisi saptanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Enflamasyon, diz osteoartriti, vitamin D

Tam Metin (İngilizce)