Orijinal Araştırma

Cep Telefonu Kullanıcılarında Postür Düzeltilmesi ve Egzersizin Boyun Ağrılarına Etkisi

10.4274/tod.galenos.2019.76094

  • Ozan Soyer
  • Zeynep Ülkü Akarırmak

Gönderim Tarihi: 31.08.2019 Kabul Tarihi: 08.11.2019 Turk J Osteoporos 2020;26(2):81-91

Amaç:

Yanlış postürde uzun süreli cep telefonu kullanımı, tetik nokta (TN) ve miyofasiyal ağrı sendromu (MAS) oluşumu açısından risk oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı trapez, sternokleidomastoid ve levator skapula (LS) kaslarındaki cep telefonu kullanımı ilişkili boyun ağrısı ve MAS arasındaki ilişkiyi değerlendirmek ve doğru tedavi yaklaşımını belirlemektir.

Gereç ve Yöntem:

Bu çalışmaya boyun ağrısı olan ve cep telefonu kullanan 49 hasta katıldı ve randomize olarak iki gruba ayrıldı. Boyun ağrısı şiddeti, boyun hareket açıklığı ve trapez, sternokleidomastoid ve LS kaslarında gergin bant varlığı ile TN ağrı şiddeti değerlendirildi. Grup 1’deki hastalara yapılandırılmış boyun egzersizleri ve postür düzeltme önerileri verilirken, grup 2’deki hastalar herhangi bir tedavi almadı. Bir ay sonucunda hastalar yukarıdaki parametreler açısından tekrar değerlendirildi.

Bulgular:

Toplamda 47 hasta araştırmayı tamamladı. Grup 1’de boyun ağrısında (p<0,001) ve sağ LS’de bulunan gergin bantlarda anlamlı bir azalma görüldü (p=0,004). Ayrıca grup 1’de sol sternokleidomastoid 2. noktasında (p=0,039), sol trapez 2. noktasında (p=0,031), ve sağ LS 2. noktasında (p=0,012) TN ağrı şiddetinde anlamlı azalma bulundu; ayrıca sol LS 2. noktasında ağrı şiddetinde sınıra yakın bir azalma bulunsa da bu azalma anlamlı bulunmadı (p=0,056). Buna karşın grup 2’de boyun ağrısı şiddeti, gergin bant varlığı ve TN ağrı şiddeti açısından anlamlı bir değişim tespit edilmedi. Ayrıca iki grupta da boyun hareket açıklığı muayenesi sırasında oluşan ağrı ve kısıtlılık açısından anlamlı bir fark saptanmadı.

Sonuç:

Cep telefonu kullanımına bağlı boyun ağrısı ve MAS gelişen hastalarda farkındalığı artırarak, text neck sendromu gelişimini önlemek için telefon kullanımının kısıtlanması, düzenli egzersiz yapılması ve telefon kullanımı sırasında doğru boyun postürünün sağlanması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Cep telefonu, boyun ağrısı, trapez, sternokleidomastoid, levator skapula, tetik nokta, egzersiz, text neck sendromu

Tam Metin (İngilizce)