Orijinal Araştırma

Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerde Boyun Ağrısı Prevalansı ve İlişkili Faktörlerin İncelenmesi

10.4274/tod.galenos.2024.04934

  • İsmail Keskin
  • Ece Çınar
  • Ezgi Yıldız Güvercin
  • Musa Baklacı
  • Yeşim Kirazlı

Gönderim Tarihi: 04.12.2023 Kabul Tarihi: 23.01.2024 Turk J Osteoporos 2024;30(1):55-63

Amaç:

Bu çalışmanın amacı, hemşirelerde sık rastlanan kas iskelet sistemi rahatsızlıklarından biri olan boyun ağrısının farklı çalışma ortamları açısından karşılaştırılması, ergonomik, demografik ve psikolojik faktörlerin boyun ağrısı üzerindeki olası ilişkilerini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem:

Bu kesitsel çalışmaya, üniversite hastanemizin poliklinik, servis ve yoğun bakım ünitelerinde görev yapan kadın hemşireler dahil edilmiştir. Şubat ve Temmuz 2020 arasında hastanemizin farklı birimlerinde yürütülmüş olan çalışma kapsamında, katılımcıların demografik özellikleri, boyun ağrısının süresi ve özelliklerine ek olarak Kısa form-36 anketi skorları kaydedilmiştir

Bulgular:

Araştırma sonunda, çalıştığı birim ile ve bilgisayar kullanımı, ağırlık kaldırma gibi tetikleyici faktörlerin varlığı ile boyun ağrısının ortaya çıkması ile son bir aydır boyun ağrısı mevcudiyeti arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmıştır (p<0,05). Ayrıca komorbid hastalıklar ile boyun ağrısı varlığı arasında anlamlı bir korelasyon saptanmıştır (p<0,05). Ancak yorgunluk, stres, eğitim düzeyi, medeni durum ile son bir aydır olan boyun ağrısı mevcudiyeti arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmamıştır (p>0,05).

Sonuç:

Kas iskelet sistemi ağrılarına sağlık çalışanlarında sık rastlanmaktadır. Hemşirelerin ağrılı durumlara yatkın bir meslek grubunda oldukları bilinmektedir. Hemşirelerdeki boyun ağrısı nedenleri arasında uygun çalışma şartlarının oluşturulmaması ve yaşam şartları rol oynamaktadır. Çalışmamızda, uzun süreli bilgisayar kullanımı ve ağır kaldırma gibi uygunsuz ergonomik durumlar boyun ağrısı ile ilişkili bulunmuştur

Anahtar Kelimeler: Bilgisayar kullanımı, boyun ağrısı, hemşireler, meslek hastalığı, stres

Tam Metin (İngilizce)