Orijinal Araştırma

Bel Ağrısı Olan Bireylerin Sosyal Uyum Yönünden Değerlendirilmesi

10.4274/tod.galenos.2021.71354

  • Aliye Bulut
  • Demet Gözaçan Karabulut
  • Duygu Ayar
  • Fatma Karasu

Gönderim Tarihi: 05.05.2021 Kabul Tarihi: 27.08.2021 Turk J Osteoporos 2022;28(2):111-117

Amaç:

Bu araştırma, bel ağrısı olan bireylerin sosyal uyum yönünden değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Tanımlayıcı tipte yürütülen bu araştırmanın evreni 18 yaş üzeri bel ağrısı olan bireylerden oluşmuştur. Olasılıklı olmayan örnekleme yöntemlerinden kartopu örnekleme yöntemi kullanılarak 20.02.2021-18.03.2021 tarihleri arasında 372 bel ağrısı olan bireye ulaşılmıştır. Verilerin toplanmasında Kişisel Bilgi Formu, Oswestry Bel Ağrısı ölçeği ve Sosyal Uyum Kendini Değerlendirme ölçeği kullanılmıştır. Veriler web tabanlı anket ile toplanmıştır.

Bulgular:

Bel ağrısı yaşayan bireylerin %32,5’i 18-29 yaş aralığında ve %60,9’u kadındı. Tüm katılımcıların, Sosyal Uyum Kendini Değerlendirme Ölçeği puan ortalaması 40,81±8,86, Oswestry Bel Ağrısı ölçeği puan ortalaması 15,81±9,43 olarak bulundu. Bel ağrısı olan bireylerin Sosyal Uyum Kendini Değerlendirme ölçeği ile Oswestry Bel Ağrısı ölçeği arasında negatif yönde orta şiddette bir ilişki saptandı (r=-0,528, p=0,000).

Sonuç:

Çalışmamızda, bel ağrısı arttıkça sosyal uyum düzeyinin azaldığı görülmüş ve bel ağrısı yaşayan kişilerin günlük hayatlarını etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Bel ağrısı ve sosyal uyumsuzluk için risk faktörlerinin bilinmesi, bu gibi durumlara yönelik tedbirlerin alınması açısından önemli olup, bu tür çalışmaların daha kapsamlı ve çok merkezli olarak tekrarlanmasının faydalı olacağı düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Bel ağrısı, ağrı, sosyal uyum, sosyal uyum kendini değerlendirme ölçeği

Tam Metin (İngilizce)